21 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31518

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Özel gereksinimli birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyleri,

d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak, özel eğitim alanı ile ilgili araştırma ve yayınlar yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uygulamalar ve araştırmalar gerçekleştirmek.

c) Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

ç) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik politikaların oluşturulmasında katkıda bulunmak.

f) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireyler konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılım sağlamak.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.            

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Birimler arası iş birliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda topluma eğitim hizmetleri vermek.   e) Yetersizliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, özel gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel gereksinimli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

f) Özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını sağlamak, özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, konuyla ilgili önerileri resmî ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, özel gereksinimli bireylerin istihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlere katkıda bulunmak.

g) Özel gereksinimi oluşturan sebepleri tespit edip, gerekli tedbirleri alarak bunların ortadan kaldırılmasına çalışmak, bu yönde bilimsel uygulama ve araştırmalarla literatüre katkı sağlamak.

ğ) Özel gereksinimli bireye sahip ailelere ve sosyal çevrelerine yönlendirici, bilgilendirici ve eğitici hizmetleri sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.

ı) Özel gereksinimli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve bu konuyla ilgili olarak yetkili mercilere önerilerde bulunmak.

i) Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve geliştirmek.

j) Özel eğitim alanı ile ilgili öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirmek.

k) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma birimlerinin kurulmasını Yönetim Kuruluna önermek.

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

d) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

e) Müdürün önerisiyle Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma birimlerini kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya istekleri hâlinde dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanına giren konularda hizmet ve eğitim kalitesini, verimliliğini artırmak amacıyla çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma biriminde görevli olanlar, Müdüre karşı sorumludurlar. Çalışma birimlerinin görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.