21 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31518

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP VE

İMMÜNOTERAPİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi alanında ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak.

b) Farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi ile yeni araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek.

c) Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının yükseköğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Farklı disiplin ve anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerle ortak projeler geliştirmek.

d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde başta onkolojik tedavi gerektiren hastalar olmak üzere tedavi modalitelerine katkı sağlamak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.

f) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.

g) İlgili mevzuat çerçevesinde daha geniş bir araştırmacı kitlesine hizmet vermek üzere farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler açarak yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara alanında ücretli veya ücretsiz Ar-Ge, eğitim, test, analiz ve danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi ile ilgili yeni uygulamaları incelemek, araştırmaları planlanmak, teşvik etmek ve desteklemek, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde, kişiselleştirilmiş tedavi ve takip protokollerinin geliştirilmesi için uygun gen panellerinin belirlenip yeni nesil sekanslama yöntemleriyle hastalıklarının gen profillerini belirlenmek.

c) Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri için likit biyopsi çalışmalarını geliştirmek.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde başta kanser hastaları olmak üzere hastalıkların tedavi sürecine katkı sunmak.

d) Üniversite bünyesinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin kişiselleştirilmiş tıp ile ilgili başta onkoloji, immünoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji olmak üzere ilgili bilim dalları ile hastalıkların tedavi sürecine dair toplantılar yapmak.

e) Kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi konularında, eğitim faaliyetleri yürütmek, koordinasyon ve araştırmalar yapmak.

f) İlgili mevzauat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre kişiselleştirilmiş tıp ve immünoterapi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

g) İmmünoterapideki yeni teknolojik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

ğ) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt dışındaki ve yurt içindeki dergilerde yayımlanmasını sağlamak, süreli ve süresiz yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkez ile aynı konularda faaliyet gösteren yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek, toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini ve çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

f) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek ve yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.