21 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31518

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/10/2020 tarihli ve 31271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri çalışmayı ve yazılı raporu,

n) Seminer: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derinlemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışman, başka bir yükseköğretim kurumuna atandığı veya emekliye ayrıldığı durumlarda başlamış olduğu danışmanlıklarına, enstitü yönetim kurulu kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

“(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bitirme projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte bir adet bitirme projesini ve/veya raporuyla bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik kopyasını enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin tezsiz programda bir yarıyıl öğrenim görmesi, tüm derslerinden başarılı olması ve 4,00 üzerinden en az 2,60 GANO sağlaması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gereklidir. Bu taban puanlar enstitü kurulu teklifi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin veya danışmanın talebi, danışman ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Savunmada başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yazmış ise tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, üç adet tez yayımlama izin formunu ve bir adet CD veya USB bellek ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayımlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Tez dışındaki çalışmalar için hazırlanan rapor aynı şekilde enstitüye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programların her bir yarıyılında 30 AKTS kredilik ders yer alır. Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Üniversitenin ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Üniversitedeki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.”

“(4) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak lisansüstü öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki genel ağırlıklı not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,60 olması gerekir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Yabancı öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Eğitim ve öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

 

                                                                                      Harf                     Yüzlük Sistem                Dörtlük Sistem

                              Başarı Derecesi                                Notu                         Karşılığı                           Karşılığı

                                     Pekiyi                                        AA                          90 - 100                              4,00

                                 İyi - Pekiyi                                    BA                           85 - 89                               3,50

                                        İyi                                           BB                            80 - 84                               3,00

                                   Orta - İyi                                      CB                            70 - 79                               2,50

                                       Orta                                          CC                            60 - 69                               2,00

                                   Başarısız                                      FF                             0 - 59                                0,00

                Devamsızlık Nedeniyle Başarısız                   NA                                -                                       -

                                      Muaf                                          M                                 -                                       -

                                   Transfer                                        T                                  -                                       -

                             Yeterli / Başarılı                                  S                                  -                                       -

                           Yetersiz / Başarısız                                F                                  -                                       -

                       Eksik / Tamamlanmamış                            I                                   -                                       -

(4) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler için en düşük başarı notu CB’dir. Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sanatta yeterlik programları için CB’dir

“(8) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.”

“h) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek diğer mazeretler.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2020

31271