21 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31518

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK VE

GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimleri: Küçükbaş yetiştiricilik, büyükbaş yetiştiricilik, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, atçılık, arı yetiştiriciliği, süt işleme, et işleme, bitkisel üretim ve su ürünlerini,

ç) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birim sorumlusu: Eğitim, araştırma ve üretim birimleri sorumlusunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/9/2016

29826