21 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31518

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLLER YÖRESİ ARKEOLOJİ

ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/4/2013

28628