20 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31517

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile protokolü imzalayan temsilcinin noter onaylı imza beyannamesi,”

“(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile yapılan değişiklikler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP, KİK015.5B/EKAP ve KİK015.5B/EKAP-YK numaralı “Yeterlik Bilgileri Tabloları”nın TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekâletname Bilgileri

 

 

 

Vekâlet Veren Kişi Bilgileri

 

(Gerçek Kişi;

Ad-Soyad/T.C. Kimlik Numarası)

 

(Tüzel Kişi;

Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası)

 

 

 

 

İdari Şartnamenin …

maddesi

 

Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnameye ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

Temsil ilişkisine ilişkin birden fazla vekâlet ilişkisinin olması (vekilin vekil tayin etmesi) durumunda her bir vekâlet ilişkisi için istenen bilgiler yeni bölümler eklenmek suretiyle ayrı ayrı doldurulacaktır.

 

 

Vekil Bilgileri

 

(Ad-Soyad/T.C. Kimlik Numarası)

 

 

 

Vekâletnameyi Düzenleyen Noterlik Adı, Tarihi ve Yevmiye Numarası

 

 

 

 

 

 

Ortaklar/Üyeler/

Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler

 

 

Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler

 

 

 

 

 

 

İdari Şartnamenin … maddesi

 

 

 

Bilgiler EKAP üzerinden

yansıyacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

 

 

                                                                                                                                       ”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK051.2/EKAP numaralı Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan “imza beyannamesi veya imza sirküleri” ibaresi “bilgiler” olarak değiştirilmiş, (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi” ibaresi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde yer alan “gerektiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile” ibaresi eklenmiş, 7.5.5 inci maddesinde yer alan “Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde” ibaresi “Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde” olarak, aynı Şartnamenin 25.1. inci maddesine bağlı (33) numaralı dipnotun (2) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.””

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

b) 1 inci maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra,

c) 3 ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinden 60 gün sonra,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/3/2011

27880

2-

14/11/2012

28467

3-

7/6/2014

29023

4-

12/6/2015

29384

5-

27/5/2016

                   29724 (Mükerrer)

6-

29/11/2016

29903

7-

25/1/2017

29959

8-

4/3/2017

29997

9-

19/6/2018

                   30453 (Mükerrer)

10-

16/3/2019

30716

11-

13/6/2019

30800

12-

13/9/2019

30887

13-

13/11/2019

30947

14-

30/9/2020

31260

15-

26/1/2021

31376