19 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31516

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri” ibaresi “temsile yetkili olduklarını güncel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesi ile tevsik etmeleri” olarak, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “imza beyanı” ibaresi “imza beyanının aslı veya birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve ilzam” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve imza sirkülerini” ibaresi “veya sicil tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim kurulu başkan veya üyeliğine bir tüzel kişinin seçilmiş olması halinde tüzel kişi, yönetim kurulunda, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre, temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesinden görev almış olmak kaydıyla; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, temsile yetkili ortaklardan biri veya temsile yetkili genel müdür ve genel müdür yardımcıları veya bunlarla eş değer bir unvanla görev yapan temsile yetkili yönetici durumundaki kanuni temsilcisi tarafından temsil edilir. Temsile yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin temsilci bildirim tarihinden bir yıl önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesini kapsaması şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin yirmi altıncı fıkrasında yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

14/4/2011

27905

3-

11/10/2011

28081

4-

15/6/2012

28324

5-

12/3/2014

28939

6-

18/11/2014

29179

7-

30/12/2015

29578

8-

30/12/2017

                  30286 (Mükerrer)

9-

24/3/2018

30370

10-

15/4/2018

30392

11-

12/6/2020

31153

12-

11/9/2020

31241