19 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31516

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BUKAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kadınların haklarını koruyarak, insan haklarına ve hukuka saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.

b) Kadının aile içindeki önemini ve gücünü vurgulamak.

c) Kadını ve aileyi içine alan eğitim, din, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi her konuyu çalışma sahası olarak ele almak.

ç) Kadın ve aileye yönelik olarak Üniversite ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve Merkezin amaçları ile kendi amaçları örtüşen sivil toplum kuruluşlarının yapacağı akademik faaliyetleri desteklemek.

d) Kadınların aile içinde, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta gelişimini destekleyerek üretken bireyler olmalarını sağlamak.

e) Kadınların yaşam boyu eğitimlerini desteklemek.

f) Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan kadınlar ve ailelerinin aktif yurttaş olmalarını desteklemek ve sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttırmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek.

b) Kadının eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek.

c) Kadın ve aile konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek olası girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin kadın ve aileye ilişkin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve alana ilişkin bilimsel çalışmaları desteklemek.

d) Kadın ve aile araştırmaları alanında lisansüstü program ve/veya programların açılmasını sağlamak, ders programlarını gerçekleştirmek ve açılan programın başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.

f) Kadın ve aile araştırmaları öğrenci topluluğunun kurulmasını sağlayarak, öğrencilerin aktif olarak çalışmalarına destek olmak.

g) Akademik ve idari personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda kadın ve aileye yönelik araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ğ) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomi ve üretim gibi alanlarla ilgili olarak Bursa ilindeki kadınların durumunu saptayacak ve onların gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.

h) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ı) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimde ve dezavantajlı yerleşim merkezlerinde yaşayan kadınlar için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

i) Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde kadın ve aile ile ilgili ders ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve Üniversite öğrencilerinin bu konulara yönelmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak ve desteklemek.

j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

k) Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara istenildiğinde danışmanlık ve proje ortaklığı yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2013

28711