18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,

b) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, konferans, sınav hizmeti ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,

c) Merkez (PAUSEM): Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite adına gerek Üniversite içi gerekse Üniversite dışındaki bütün kesimlerin sürekli eğitim sürecinde yer alması maksadıyla; ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda yaşam boyu öğrenimi desteklemek için örgün, elektronik, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek her türlü eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek, kurs, seminer ve danışmanlık hizmeti vermek, faaliyet alanları ile ilgili Üniversite adına sertifikalandırma hizmeti vermek.

b) Konferans, kongre ve çalıştay düzenlemek; elektronik, uzaktan, yüzyüze, sabit veya gezici sınav organizasyonu yapmak; alan araştırmaları yapmak; ulusal ve uluslararası proje hazırlamak ve süreçlerini yönetmek; faaliyet alanına giren her türlü eseri yayınlamak.

c) İlgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, her türlü belgelendirme ve sınav merkezi hizmeti vermek, meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek ve Üniversite ile kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile sanayi ve diğer kurum kuruluşlar arasında iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında, bilimsel bilgi birikimini, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları eğitim, kurs, seminer ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

c) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım yayını ve satışını yapmak.

ç) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde Üniversite adına tüm eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

d) Genel katılıma açık eğitim ve sertifika programı düzenlemek.

e) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, uzaktan ve karma yöntemlerle vermek ya da verdirmek.

f) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

g) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

ğ) Tüm şehirlerde, Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık gibi birimler açmak veya açtırmak.

h) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, danışmanlık firmaları ve benzerleri ile işbirliği yapmak.

ı) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek.

i) Ulusal veya uluslararası seminer, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek.

j) Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı güvenliği, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik eğitimleri düzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararası belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek.

l) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından öngörülen akreditasyon gereklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen tüm yeterliliklere ilişkin eğitim düzenlemek, gezici veya sabit sınav merkezleri oluşturmak ve sınav yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

m) Ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

n) Ulusal ve uluslararası özel, kamu, sivil toplum kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak veya almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.

o) Faaliyet alanları ile ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

ö) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

p) Eğitim ve diğer etkinlik programları sonunda katılımcılara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

r) Merkezin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan birimler ve eğitim programları açmak.

s) Sürekli eğitim kapsamında ve Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin amaç ve faaliyet alanları kapsamında gerekli görülen birimlerin Yönetim Kurulu onayı ile oluşturulmasını sağlamak ve bu birimleri yönetmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçesini düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarını açmak.

g) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve tüm taraflarla iletişim kurmak, görüşmeler yapmak, çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

ğ) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım, kamuoyu araştırması, etkinlik ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak.

h) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan eğitmen, yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek.

ı) Merkezin amaçlarının, faaliyet alanlarının, eğitim programlarının, birimlerinin, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.

i) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde, Rektörlüğü temsil ve ilzama yetkili olmak ve tüm bu süreçleri Rektörlük adına yürütmek.

j) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

k) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği en çok üç kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün görevlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek.

b) Müdürün katılmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, Müdüre yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.

ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından birisi ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine dört ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu ve Merkez bütçesini değerlendirmek.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç duyulan birimlerin kurulması konularında kararlar almak.

d) Üniversite Yönetim Kurulu önerisine sunulmak üzere performans ödeme tutarlarını, katsayı ve oranları ile dağıtım şeklini belirlemek.

e) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

f) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulması halinde Merkeze bağlı birimler kurulabilir.

(2) Birimler Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur.

(3) Müdür tarafından, birimlere yetkili görevlendirilebilir. Müdür tarafından yapılacak görevlendirme, Merkezde görevlendirilen personeller arasından yapılır.

(4) Birimlerin çalışma usul ve esasları ile birim yetkilisinin görev ve sorumlulukları Müdür tarafından hazırlanan, Senato tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 22/1/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.