18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM

VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2012

28401