17 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31514

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere en az %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulu ve bölümün önerisi, fakülte/konservatuvar kurulunun onayı ile belirlenerek açıklanmış olan yarıyıl içi başarı notunu sağlayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan ve sadece yarıyıl içi çalışmasına bağlı olarak başarı notu verilen dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara sınavların, kısa sınavların ve benzeri faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama değerleri ders müfredat formu üzerinde gösterilmek zorundadır. Öğretim elemanı, yarıyıl içi başarı notlarını ve yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesini akademik takvime göre ilan eder.

(4) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi başarı notu ve yarıyıl sonu sınav notunun bağıl not sistemi ile değerlendirilmesi sonucu oluşur. Hem yarıyıl içi başarı notu hem de yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna katkısı bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ders müfredat formu aracılığı ile ilan edilir.

(5) Bir dersin yarıyıl içi başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, bu dersten VF harf notu alır ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Bir dersten VF harf notu alarak başarısız olan öğrenci, o dersi tekrar almak ve yarıyıl içi başarı koşullarını sağlamak zorundadır.

(6) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

(7) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, akademik takvimde ilan edilen tarihe göre öğretim elemanı tarafından açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumunu yeniden değerlendirmesini isteyebilir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu değerlendirme istatistikleri dersin öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına o yarıyılın sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihe göre teslim edilir.

(8) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, bir yarıyıl sonunda o yarıyılda en az 18 kredi ders almış ve başarmış öğrenci ile en az sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrenci, sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir:

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan “Onur”,

b) 3,50-4,00 arasında olan “Yüksek Onur”,

öğrencisi olarak tanımlanır. Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF veya VF bulunan öğrenci not ortalaması yeterli olsa bile o yarıyılda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrencisi olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/1/2017

29942

2-

31/3/2018

30377

3-

12/2/2019

30684

4-

4/8/2019

30852

5-

26/1/2020

31020