15 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31512

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OKSİDENTALİZM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/9/2020 tarihli ve 31257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla üç öğretim elemanı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2020

31257