15 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31512

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere en az ilanda belirtilen kadar ALES puana sahip olmaları,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES koşulu aranmaz. Başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen puan, ALES puanı yerine hesaplamalara dâhil edilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,

c) YDS, YÖKDİL’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen puan, ALES puanı yerine hesaplamalara dâhil edilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olamamak üzere ALES’ten en az ilanda belirtilen kadar puana sahip olmaları,

c) YDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(8) Tezli yüksek lisans için adaylardan İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden herhangi birinden, YDS puanı, YÖKDİL puanı veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınan puan da istenilebilir.

(9) Yüksek lisans veya doktora programı için bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil dışında farklı bir yabancı dilden, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınan yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

(10) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aranmaz.

(11) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(12) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

(13) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesinin nasıl yapılacağı EYK tarafından karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve EYK’nın kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.  Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hastalık, doğal afetler, salgınlar, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.”

“(10) Tez aşamasındaki öğrencilere afet ve salgınlarda talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları halinde bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2017

30054