15 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31512

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünü,”

“g) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,”

“h) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi için Yüksekokul tarafından yapılan sınavı,”

“k) Yabancı Dil Sınavı: Hazırlık eğitimi alan öğrencinin hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayabilmesi için güz ve bahar dönemi sonunda Yüksekokul tarafından yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu hazırlık eğitiminden muafiyet

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler Senato tarafından akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan Yeterlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 43 puan ve üzeri alan öğrenci ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. Birinci aşama sınavının %70’i ile ikinci aşama sınavının %30’unun toplamı en az 60 olan öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tutulur.

(2) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitimler, muafiyet için geçerli değildir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için kabulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk günü esas alınır.

(5) Bu maddede belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliğine ilişkin hususlar Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 6/A – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olmak için, güz ve bahar dönemi başında yapılan Muafiyet Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak üzere dört seviyeden oluşur.

(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir. Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, güz dönemi sonunda yapılan Yabancı Dil Sınavına girer. Hazırlık başarı puanı 60 ve üzeri olan öğrenci kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye hak kazanır. Hazırlık başarı puanı 59 ve altı olan öğrenci ise, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yabancı Dil Sınavına girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, başvuru yaptığı dönemin başında yapılan Yeterlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Yeterlik Sınavından 59 ve altında puan alan veya Yeterlik Sınavına girmeyen öğrenci ilgili yönergeye tabi tutulur.

(4) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Yeterlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Yeterlik Sınavından 59 ve altında puan alan veya Yeterlik Sınavına girmeyen öğrenci hazırlık eğitimine başlar.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(5) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha devam eder. Hazırlık eğitimine devam etmek isteyen bu öğrenci Yüksekokulun belirlediği tarihler arasında Yüksekokula dilekçe ile başvurur.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı başarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır. Sınava girmek isteyen öğrenci Yüksekokulun belirlediği tarihler arasında Yüksekokula dilekçe ile başvurur.

(6) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci aşağıdaki durumlara uygun talepte bulunabilir:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmak.

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilmek.

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 Yeterlik Sınavı hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin bu hakkı kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(7) Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Güz ve Bahar dönemi sonunda Yabancı Dil Sınavına giren ve başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(9) Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık eğitiminden başarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrenciler sadece öğretim yılının başında yapılan Yeterlik Sınavına girer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “5 (beş)” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için hazırlık başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; öğrencinin dönem içi notunun, 60’tan az olmamak kaydıyla %20’si ile Yabancı Dil Sınavının %80’inin toplamından oluşur. Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrencinin başarı notu ise Yabancı Dil Sınavından aldığı nottur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2015

29474

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/8/2016

29806

2-

26/9/2016

29839

3-

8/2/2019

30680