13 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31510

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde disiplinlerararası bir yaklaşımla siyasi, ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve uygulama projeleri geliştirerek kamuoyunu bilgilendirmek ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) İlgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde eğitim programları, seminerler ve konferanslar gerçekleştirmek ile yayımlarda bulunmayı teşvik etmek.

c) Toplumun süreç ile ilgili bilgi düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa Birliğinin yükseköğretim kurumu öğrencilerine sağladığı eğitim, araştırma ve staj gibi olanaklardan Üniversite öğrencilerini ve öğretim elemanlarını yararlandırmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek.

b) Avrupa entegrasyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularında araştırma ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

c) Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilgili çeşitli alanlardaki gelişmeleri yansıtan yayımlarda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan ilgili mevzuatı çerçevesinde maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

d) Üniversitede Avrupa Birliği ile ilgili uygulama ve araştırma eğitimini teşvik etmek, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve benzeri çalışmaları yapmak.

e) Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları sivil toplum ile paylaşmak.

f) Avrupa Birliği Türkiye temsilciliği ile koordinasyonu sağlamak, iş birliğini geliştirmek ve gerekli desteği almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Rektörün onayıyla çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Merkezin yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amacına uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda birden az olmamak kaydıyla salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Her faaliyet yılına ait çalışma raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 2/12/2005 tarihli ve 26011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.