13 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31510

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, psikoloji bilimi ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere ve diğer kişilere danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermek.

b) Psikoloji biliminin alt alanlarında yurt içinde ve dışında, araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmaları desteklemek, proje hazırlamak ve danışmanlıklar yapmak.

c) Psikoloji alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Psikoloji alt alanlarında uygulama ve araştırma altyapıları oluşturmak.

d) Lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere uzman denetimi ve süpervizyon altında uygulama yapma imkânı vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

f) Psikoloji bilim alanındaki gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcısının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

(2) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları ve Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.

b) Merkezin bütçesini, yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektöre sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Büro ve ekipmanlar Rektör tarafından Merkez kullanımına verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.