13 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31510

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MŞÜ-ARIMER): Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aramak, ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağlamak, üretici ve tüketicinin korunması kapsamında araştırma ve geliştirme projeleri üretmek, bilimsel içerikli kongre, sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verileri ilgili kurumlarla paylaşmak ve üreticilere/yetiştiricilere bilgilendirme kurslarının açılması için gerekli imkanlar sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arıcılık konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar, nedenler ve çözüm yolları üzerinde araştırmalar yapmak.

b) Arıcılık ile ilgili laboratuvarlar kurmak, bal karakterizasyonunu belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

e) Üretici/yetiştirici birliklerine destek sağlamak.

f) Arıcılık faaliyetlerinde bal, polen, arı sütü, propolis gibi ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sunmak.

g) Propolis üretimi konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına katkı sunmak.

ğ) Arıcılık konularında eğitimlerin artırılmasını ve organik tarım konularında sertifikasyon hizmetleri verilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün kesintisiz altı ay görev başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezin amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görevlerini yapmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin birimlerinden Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

c) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.