12 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31509

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YEKTAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Program Koordinatörü: Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen ve Merkezin bilim, teknoloji ve uygulama alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2012

28357