10 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31507

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YENİSAM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin, bölgesel ve küresel düzeyde tüm uluslararası ilişkileri çerçevesinde siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, kültürel, jeopolitik, jeostratejik, tarihi, coğrafi, güvenlik, istihbarat, enerji gibi geniş alanlarda stratejik çalışmalar yapmak, stratejik öngörüler geliştirmek, çeşitli bilimsel yöntemlerle disiplinler arası araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası yayın kuruluşları nezdinde haber kaynaklarını takip etmek, tasnif etmek, çalışma ve araştırma masalarının kullanımına sunmak üzere raporlar hazırlamak.

c) Bir yandan bölgesel ve küresel çerçevede Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Asya, Uzak Asya gibi bölgesel, Avrupa, Amerika, Asya Afrika gibi kıtasal, Çin, ABD, İngiltere, Almanya, Hindistan gibi ülkesel seviyede bir yandan da enerji, jeopolitik, jeostrateji, siyasi coğrafya, siyasi tarih, ekonomi, jeoekonomi, beşeri ve iktisadi coğrafya, dinler jeopolitiği, sosyoloji, jeokültür, nüfus ve göç, denizler ve okyanuslar, su, tarım, ulusal ve uluslararası güvenlik, siber güvenlik, istihbarat, terör gibi konuların çerçevesinde çalışma grupları oluşturmak, araştırma masaları kurmak, bu kapsamda periyodik raporlar, güncel gelişmelerin takibine ilişkin bültenler, bilgi notları oluşturmak.

ç) Merkezin uhdesinde olan konular ile bunlar dışında birçok alanda saha çalışmaları ve kamuoyu araştırmaları yapmak ve sonuçlarını gerektiğinde kamuoyuyla paylaşmak.

d) Talep edilmesi halinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

e) Yapılan tüm çalışmaları gerektiğinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla paylaşmak, ortak çalışmalar düzenlemek, özel eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, sertifika programları oluşturmak ve bunun için kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlere dayalı olarak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak; Rektörün isteği veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine Rektörün onayıyla çalışma ve proje grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görev yapmakta olan Akademik veya İdari personel arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda vekâleti, varsa yardımcısına veya iş programı uygun bir Yönetim Kurulu üyesine bırakır. Müdürün üç ayı aşan bir süre için görevinden uzak kalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir Müdür Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ederek idari işleri yürütmek.

b) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek.

c) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışma raporunu her yılsonunda Rektöre sunmak.

d) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

e) Merkezin ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin analiz ve değerlendirme yapmak.

g) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmakta olan akademik veya idari personel arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla altı üye dâhil olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(5) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen aralıklarla toplanır. Gerek gördüğü takdirde Müdür Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Çalışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve çalışma işleyişiyle ilgili ihtiyaç durumunda yönerge hazırlığı yaparak Rektöre sunmak.

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve hazırlanan protokolleri incelemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

e) Merkez tarafından hazırlanan raporları Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip Üniversite içinden veya dışından kişilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden Rektör tarafından görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu en fazla 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu toplantılarına Rektör başkanlık yapar. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür de katılır. Rektörün kararıyla Danışma Kurulu toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu da katılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinlikleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

(2) Yönetim Kurulunun veya Rektörün talep ettiği konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.