9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31506

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KTÜ-SEM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında olmak üzere; kişilerin, toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde kamu veya özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, gerektiği durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kurs, sertifika programı, seminer ve konferanslar düzenlemek, bunlara katılıp başarılı olanlara belge ve sertifika vermek.

b) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak.

c) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

ç) Sürekli eğitimle bütünleşik olarak yapılabilecek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri konularda bireylere, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler vermek.

f) Yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı olarak ya da karma yöntemler ile kurs, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Merkezin amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak üzere ilgili öğretim elemanları arasından koordinatörler görevlendirmek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bünyesinde yapılacak eğitim, kurs, sertifika programları ve benzeri faaliyetlerde görevlendirilecek Üniversite birimleri ve öğretim elemanları ile eğitmen, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek ve ilgili üst kurullara sunmak.

b) Eğitim, kurs, sertifika programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek ve onaylanan koşulları sağlayanların belgelerinin düzenlenmesine karar vermek.

c) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 22/6/2003 tarihli ve 25146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.