9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31506

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2017 tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencilere tahakkuk ettirilecek tüm ödemeler (yıllık/dönemlik eğitim ücreti, AKTS ücreti, kayıt dondurma bedeli, kayıt yenilememe bedeli, kayıt silme bedeli ve benzeri) öğrencinin kazanmış olduğu ÖSYM bursluluk oranları dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ve altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Pasif öğrenciler o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve  Üniversite Burs Yönergesi kapsamında almakta oldukları burslardan feragat etmiş olurlar.”

“Pasif öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyıllara ait öğrenim ücretinin üçte birini ve kayıt yaptırılacak yarıyıla ait ÖSYM bursluluk oranlarına göre hesaplanmış öğrenim ücretinin tamamını ödemek koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve final sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Katsayı

4,00

4,00

3,70

3,30

3,00

2,70

2,40

2,20

2,00

1,70

1,50

0,00

 

Harf Notu

FX

EX

S

U

W

I

P

AU

Anlamı

Devamsız

Muaf

Yeterli

Yetersiz

Çekilme

Eksik

Devam eden

Dinleyici

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için ÖSYM bursluluk oranına göre hesaplanmış öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme konulmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2017

30259