7 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31504

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kariyer danışmanı: Merkezde görevlendirilen kariyer danışmanı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personelleri arasından görevlendirilen kişileri,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci ve mezunları ile çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerine destek olmak.

b) Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda arz ve talebi bir araya getirerek öğrenci ve mezunların istihdam edilme imkânlarını artırmak.

c) Öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini geliştirmek, öğrenci ve mezunların ilgi ve becerilerini geliştirme ve kariyer planları yapma konusunda onlara rehberlik etmek.

ç) Üniversitenin ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesi için eğitim ve etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir bir kariyer sürecinin temelini oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinliklerin kazanımına yönelik her türlü ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, seminer, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programı, kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinleri düzenlemek.

b) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının Üniversite öğrenci veya mezunları tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı gibi etkinlikler düzenleyerek aynı amaçla düzenlenen etkinliklere öğrenci ve mezun katılımını teşvik etmek.

c) Yapılan eğitim ve etkinliklere katılanlara ve/veya başarılı olanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde katılım belgesi, başarı belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler vermek.

ç) Eğitim ve etkinliklerle ilgili konularda bültenler yayımlayarak öğrencileri, mezunları, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

d) İstihdam ihtiyacı olan ulusal/uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile öğrenci/mezunlar arasında iletişim sağlamak.

e) Mezun koordinasyonunu sağlamak.

f) Merkezin amacına uygun basılı ve/veya dijital yayımlar yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanlarına uygun projeler geliştirerek projelerin ilgili mevzuatına göre satış işlemlerini yapmak.

ğ) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri ve komisyonlar oluşturulmasını Rektöre önermek, bu birimlerin ve komisyonların faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her dönem sonunda faaliyet raporu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Üniversite içinde veya dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu akademik personelleri arasından iki öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantıda oyların eşit çıkması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası faaliyet ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

d) Eğitim ve etkinlikler sonrası ilgili mevzuatı çerçevesinde verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları

MADDE 13 – (1) Kariyer danışmanları, Üniversitenin akademik birimlerinden kariyer planlama ve geliştirme konusunda ve/veya Üniversite sanayi iş birliği konusunda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlemek.

c) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapmak.

ç) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 22/4/2019 tarihli ve 30753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.