7 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31504

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TOGÜ-AFAMER): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinin mesleki derslerini uygulamalı olarak almasını, söz konusu bölümlerin eğitim kalitesinin arttırılarak tercih edilebilirliğinin arttırılmasını sağlamak.

b) Merkez tarafından yapılacak program dahilinde akademik ve idari personel ile öğrencilere eğitim vererek bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Üniversiteden mezun olacak öğrenciler ile tüm akademik ve idari personelin Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimleri almasını sağlamak.

ç) Öğrencilere ortak eğitimler ve tatbikatlar yoluyla afet alanlarında koordineli çalışma yeteneği kazandırmak.

d) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ve itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak protokoller kapsamında öğrencilerin mesleki hayatlarında muhtemel istihdam edilecekleri kurumların işleyişini sahada tanımalarını ve kurumların kültürlerini öğrenmelerini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında uygulamalı eğitimler vermek.

b) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında uygulamalı eğitimler vermek.

c) Üniversite öğrencilerinin Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimlerini alarak mezun olmalarını sağlamak.

ç)  Üniversite akademik ve idari personelinin Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimlerini alması ve afet bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

d) Tokat ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimleri vermek.

e) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ve itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak iş birliği kapsamında stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, stres yönetimi, liderlik, motivasyon gibi yönetim ve organizasyon alanlarında eğitimler vermek.

f) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ile itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak iş birliği kapsamında Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencilerine teknik ve uygulamalı eğitimler vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkı ve destek vermek, düzenlenen bu tür faaliyetlere katılmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve hibelendirilen bilimsel araştırma ve uygulama projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve hayata geçirmek.

h) Afet ve kazalara yönelik riskler ve bu risklerden korunma konularında farkındalık, bilgilenme ve bilinçlenmeyi sağlayacak halk eğitimleri düzenlemek, bu konuda gerektiğinde ilgili Üniversite birimleri, öğrenci toplulukları ve diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.