7 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31504

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2020 tarihli ve 31319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) On dördüncü döneminde olan öğrencilere genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisi verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitede lisans düzeyinde en az iki dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuniyet öncesi son döneminde diploma alacağı programın kayıtlı öğrencisi olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/11/2020

31319