7 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31504

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) İç paydaş: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Merkez (NÜBİMER): Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, radyasyon uygulamaları, nükleer teknoloji ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda projeler hazırlamak, projelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak.

b) Nükleer teknolojinin bilimsel araştırmalarda kullanılması amacına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda eğitim programları düzenlemek.

ç) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel yayın yapmak.

f) Nükleer bilimler ve uygulamaları kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca belirlenen diğer etkinlikleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

c) Her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek üzere Rektöre öneride bulunmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin ödenek ile akademik, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amacı, kapsamı ve etkinlik alanları gözetilerek Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oyalama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ile stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ile akademik, sanatçı, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve ilgili paydaşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla 12 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.