7 Haziran 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31504

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO’su 2,00’dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrencilere AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınarak yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin sınavlarına girecekleri dersler ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Yapılan bu sınav sonunda mezun olamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim yarıyılı/yılında diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2017

30126

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/1/2018

30296

2-

11/2/2018

30329

3-

21/5/2019

30780

4-

17/8/2020

31216