6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitenden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜSTAŞLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği alanında yapılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, bu alanda eğitim vermek, oluşabilecek sorunlara çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik çalışma ve toplantılar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İşlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği ile ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaya yönelik olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak.

c) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanı doğrultusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini, müdür yardımcılarının da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından en kıdemli olandan başlamak üzere bir kişiyi vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, bu faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

c) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen çalışma grupları ve komisyonların oluşturulmasını karara bağlamak, bu komisyonların kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görevlerini belirlemek.

ç) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.