6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin yöntem ve teknikler geliştirmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası çalışmalar yapmak, Türk dilinin tarihteki ve günümüzdeki kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak ve materyaller geliştirmek.

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, Türk kültürünü tanıtmaya yönelik geziler düzenlemek.

c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

d) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerektiğinde Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, kurs ve benzeri etkinliklerle sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları Bölümleri/Enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Bilim ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak ve gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek.

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

h) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel anlamda uyum sağlamasına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.

ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarının birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu onayıyla Rektöre sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bununla ilgili hususları Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Türk Dili Bölümünde görev yapan bir öğretim elemanı ve diğer bölümlerde görev yapan iki öğretim elemanı olmak üzere Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırmalarında kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek.

c) Merkezin amacının yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını Rektöre sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ya da Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üyeden oluşur ve üyelerden biri Danışma Kurulu Başkanı olarak görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu durumlarda olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Başvurulduğu takdirde ilgili konularda görüş vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.