6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp programlarında yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

ç) ANO: Ağırlıklı sınıf/yıl not ortalamasını,

d) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

e) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

g) Eğitim Koordinasyon Komisyonu: Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve sınıf koordinatörlerinden oluşan, üç yıl süreyle görev yapan komisyonu,

ğ) Entegre sistem: Bir, iki ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

h) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün ders kurulları konularını kapsayan ve yıl sonunda yapılan sınavı,

k) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

l) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanması ve denetlenmesi ile Dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını,

m) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda yıl içerisinde okutulan ders kurullarının bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,

n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi,

ö) Öğrenci bilgi sistemi: Uzaktan eğitim yapılabilen, üniversite eğitim mevzuatının yayınlandığı çevrimiçi platformu,

p) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

s) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

ş) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

t) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

u) Sınıf: En az yirmi sekiz haftadan (140 iş günü) oluşan bir eğitim yılını,

ü) Sınıf Koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları yılın eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

v) Staj: Dördüncü ve beşinci sınıfta belirlenen sürede programı olan ve süre sonunda sınavı/sınavları yapılan Tıp Fakültesi ders planında yer alan teorik ders ve klinik uygulama süreçlerinden her birini,

y) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci sınıflarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,

z) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

aa) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması, Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) 9/5/2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağlamak.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki yıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemde yapılan sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

Danışman

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından Üniversite kimlik kartı verilir.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

(3) Yurt dışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğü öğrenci tarafından belgelenir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk bir hafta içinde muafiyet isteğiyle başvurabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar. Öğrenci, kararın bildirilmesinden sonraki beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz halinde tekrar değerlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları ve Programları

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato onayından sonra ilan edilir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültenin Türkçe Tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce Tıp programında öğretim dili İngilizcedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

(2) Staj dönemi hasta başı uygulama ve hekim-hasta ilişkisi temelli olacağından fakültedeki tüm uluslararası öğrencilerin dördüncü sınıfa başlamadan önce Türkçe yeterliliğini İstanbul Aydın Üniversitesi mevzuatına göre belgelemiş olması gerekir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup bu süreye hazırlık sınıfı dâhil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıda belirtilen üç kademede yapılır:

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Aşaması: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda temel tıp ve klinik bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Aşaması: Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik tıp bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük-Aile Hekimliği Aşaması: Altıncı sınıfı kapsayan klinik tıp bilimlerinde eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, on iki ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde ve/veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu resmi sağlık kuruluşlarında yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayıyla gerçekleşir.

(3) Seçmeli dersler, ders geçme esasına göre yarıyıllık olarak verilir. Seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirme sonuçları başarılı/başarısız olarak belirlenir. Seçmeli derslerin başarı değerlendirmesinin yıl sonu başarı notuna (ANO) ve AGNO hesaplamalarına etkisi yoktur. Ancak intörnlük dönemine geçebilmek için söz konusu seçmeli derslerden başarılı olunması gerekir.

(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçme, dördüncü ve beşinci sınıflarda staj geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kaldığı yılı; dördüncü ve beşinci sınıflarda ise başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj veya stajları tekrarlar.

(5) Alan dışı zorunlu ortak derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır. Koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine diğer dekan yardımcısı vekâlet eder.

Koordinatörün görevleri

MADDE 16 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegrasyona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.

(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

Sınıf koordinatörleri

MADDE 17 – (1) Her sınıfın bir koordinatörü vardır. Sınıf koordinatörleri Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından her sınıf için atanır.

Sınıf koordinatörlerinin görevleri

MADDE 18 – (1) Sınıf koordinatörü, sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini uygular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değerlendirerek Koordinatöre bilgi verir.

(3) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, final sınavları ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında öğretim üyeleri ile iş birliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS

MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçme; dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda ise staj geçme esasına dayalı olarak her biri bir ders yılını/sınıfını kapsayan altı yıldır. Derslerin verildiği sınıftan başlamak üzere, her sınıf için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden sayılır. Her eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz haftalık sürelerden oluşur.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS, her yıl toplam 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) İlk üç sınıf için, YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler hariç olmak üzere, her sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır.

(4) YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler altıncı sınıfın ön şartlı derslerdendir.

(5) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir.

(6) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda alan dışı zorunlu ortak İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(7) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkanları ile birlikte Mayıs ayı içinde sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim Koordinasyon Komisyonunda değerlendirildikten sonra en geç Haziran ayının ilk haftasında Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulu onayından sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

ANO ve AGNO

MADDE 20 – (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) ANO öğrencinin aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden (seçmeli dersler hariç) aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

b) AGNO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan tıp dersleri/kurulları ve alan dışı zorunlu ortak derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. ANO ve AGNO hesabında AA ile FF arasında değişen harf notları dikkate alınır. Seçmeli derslerin başarı değerlendirmesinin yıl sonu başarı notuna (ANO) ve AGNO hesaplamalarına etkisi yoktur. AGNO hesaplanmasında, tekrar edilen yıl, dönemlik ders veya stajdan en son alınan harf notu kullanılır.

c) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Devam durumu

MADDE 21 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders saat sayısı temel alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci, ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim dalı uygulama sınavına giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken ilgili anabilim dalı uygulama notu katkısı “0” olarak hesaplanır.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her biri için toplam ders saatinin %20 ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda belirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:

a) Kurul sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.

b) Final sınavı: Son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört en geç yirmi bir gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Yıl sonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde ve final sınavının bitiminden en erken on dört en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda teorik ve uygulamalı olarak yapılan sınavdır.

d) Staj sonu bütünleme sınavı: Staj sonu sınavlarında başarısızlık halinde öğrenci bir sonraki stajına devam edebilir. Staj başarı notu 60’ın altında olan öğrenci aynı eğitim-öğretim yılı sonundaki bütünleme döneminde ilgili stajın bütünleme sınavına girer. Staj bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır ve staj tekrarı yapar.

e) Mazeret sınavı: Öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde ve tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere giremediği herhangi bir kurul veya staj sınavı için yapılan sınavdır. Final, bütünleme ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem yazılı) ve uygulama (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve uygulama sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sınıfı hariç teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve uygulama ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar Eğitim Koordinasyon Komisyonunca belirlenir.

(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesinleşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde, öğrenci bilgi sisteminden doldurulacak form ile yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından yeniden incelenir.  Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlayarak, tüm staj sınavlarından, zorunlu ortak dersler ve seçmeli derslerden başarılı olmuş öğrenci intörnlüğe başlayabilir.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına katılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bekletilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu derslerden başarı durumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme

MADDE 24 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Başarı notu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yıl sonu final sınavı veya bütünleme sınavı notunun 50 ve üzerinde olması şartıyla %40'ının toplamı sonucu elde edilir ve bu sınıflardaki yıl sonu başarı notu (ANO) en az 60 (CC) olmalıdır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda yıl sonu başarı notu (ANO) tüm stajların başarı notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve en az 60 (CC) olmalıdır.

(4) Altıncı sınıfta başarı notu İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

(5) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı            Katsayısı          Harf Notu

90 – 100                     4,0                    AA

80 – 89                       3,5                    BA

70 – 79                       3,0                    BB

65 – 69                       2,5                    CB

60 – 64                       2,0                    CC

55 – 59                       1,5                    DC

50 – 54                       1,0                    DD

40 – 49                       0,5                    FD

0 – 39                          0                      FF

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 25 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Beşinci sınıf sonuna kadar alınan her sınıfa ait sınıf geçme notlarının ortalaması ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda sınıf geçme notu o sınıfta alınan staj notlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj tekrar etmemiş olmaları gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.

İntörnlük ile aile hekimliği dönemi

MADDE 26 – (1) İntörnlük ile aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı, öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik bilim ve sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığında, bu bilim ve sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük ile aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, Eğitim Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders planları içinde düzenlenir.

(3) Bu dönemde başarılı sayılmak için;

a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak,

b) İlgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak,

c) Zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,

ç) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını gösteren yeterlilik belgelerini almış olmak,

gerekir.

(4) İntörnlük ile aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Ancak tıp doktoru diploması almak için tıp eğitiminin toplam dokuz yılda tamamlanması gerekir. İntörnlük ile aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript

MADDE 27 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması, en az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir. Bu diplomanın ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 28 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Değişim ve staj programları

MADDE 29 – (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun eş değerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği adrestir.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenim ücreti

MADDE 32 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.