6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GAÜN-FİTOTABAUM): Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ekonomik açıdan katma değer etkisi bulunan fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin ekolojik ve biyoçeşitlilik durumlarını araştırmak, mümkün olan türlerde kültüre alma çalışmalarını yapmak, yetiştirip ürün elde etmek ve çeşitli amaçlarla kullanıma sunmak.

b) Halk arasında farklı amaçlar için kullanıldığı tespit edilen bitkilerin elde edilmesi ve kullanımları ile ilgili bilgileri toplamak, gıda veya ilaç olarak değerlendirme kapasitelerinin belirlenmesi çalışmalarına temel oluşturacak bilgileri tespit etmek.

c) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin biyolojik, kimyasal, farmokolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma ve geliştirme alt yapısını kurmak.

ç) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerini belirlemeye ve etken maddelerinin etki mekanizmalarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu etken maddelerin ortaya çıkartılması sonucunda ilaç olarak kullanımını sağlayacak AR-GE çalışmalarını yapmak, elde edilen materyalin ilaç veya besin takviyesi olarak kullanımı için gerektiğinde özel sektörle iş birliği yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.

d) Gaziantep ili ve çevresinde biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkartılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevreyi koruma bilincinin toplumda yerleştirilmesine katkı sağlamak.

e) Gaziantep ili ile birlikte tüm Türkiye’de fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin tarımını yapmak, ilgili alandaki ticaretin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamak.

f) Fitoterapötik ve aromatik etkilere sahip olan bitkilerin değerlendirilmesi konusunda yeni teknolojiler geliştirmek, dünyada geliştirilen teknolojileri takip ve transfer etmek, elde edilen sonuçları üniversitelerin, diğer araştırma kurumlarının, ilgili kamu kurumlarının ve özel sektörün kullanabileceği hale getirip üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek.

g) İnsan sağlığı için önemli görülen ve kullanılmakta olan bitkisel kaynaklı doğal ilaç ve katkı maddelerini araştırmak, bunların içeriğini belirlemek, ülkemizde bulanabilenlerin analizlerini yaparak bitkisel ilaç yapımında kullanılabileceklerin hammaddesini elde etme imkanını araştırmak, ürün geliştirme maksadıyla pilot ölçekte üretim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ğ) Yerel ve ulusal flora kaynaklarımızda bulunan bitkilerden kozmetik, uçucu yağ, ilaç, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya gibi sektörlerin gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin elde edilmesine ilişkin araştırmalar yapmak.

h) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesine katkı sunmak, biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik açılardan biyoyararlanım çalışma ve araştırmalarını yapmak.

ı) İnsan kaynaklı etkilerle genetik olarak tahribata uğrayan bitkilerin korunmasını sağlamak ve bu bitkilerin gen havuzunun daralmasını engelleyecek projeler geliştirmek.

i) Fitoterapi ve tıbbi, aromatik bitkiler hakkında halkın bu konudaki farkındalığını belirlemek ve ihtiyaç duyulan konularda da onlara yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

j) Pilot üretim tesisleri kurmak, üretimi yapılabilecek türlerin kültüre alınabilmesini sağlamak, sertifikalı tohum üretimi ve satışı konularında çalışmalar yürütmek.

k) Bitkilerin toplanmasını, muhafazasını ve gerektiğinde tohum  bankası kurulmasını sağlayıp, yok olma riski bulunan bitki türlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmak.

l) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere ve aktif görev yapan hekimlere fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler uygulamalarını tanıtmak, geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

m) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir Merkezi, Üniversiteye ve ülkemize kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak ve öğretmek.

b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi, biyoenerji gibi fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler uygulamalarını araştırarak Türkiye’de uygulanabilirliğini tespit etmek.

c) Fitoterapi ve tıbbi aromatik bitkiler yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde multidisipliner olarak araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu; iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel iş birliği önerilerini karara bağlamak.

f) Merkeze bağlı yeni birimler kurulmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.