6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,

c) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,

ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun  95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazananlar Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş yeterli Fransızca seviyesine sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere yazılma

MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere yazılma haklarını kaybederler.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere azami 45 AKTS kredisi değerinde, çift anadal veya yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ise kayıtlı oldukları her iki programdan bir yarıyılda azami 60 AKTS kredisi değerinde ders alabilirler. Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler ise Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere azami 50 AKTS kredisi değerinde ders alabilirler.

(5) Fakültenin ders programında yer alan dersler, kotaları ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilir.

(6) Öğrencilerin bir derse yazılabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul derslerinden başarılı olması gerekir.

(7) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma tarihleri içinde kayıt oldukları dersleri bırakabilir veya yeni derslere kayıt olabilirler.

(8) Eğitim-öğretim programında seçmeli ders olarak tanımlanmış dersler, kayıt yenileme döneminde en az beş öğrencinin derse yazılması durumunda açılır. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme-bırakma tarihlerinde açılmış diğer seçmeli derslere kayıt olurlar.

(9) Öğrencinin kayıtlı olduğu dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihleri geçtikten sonra değiştirilemez.

(10) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı derse tekrar kayıt olarak, tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu derse veya danışmanının uygun görüşünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçmeli derse yazılabilir.

(11) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse tekrar yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamaz.

(12) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Fakülte lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için, bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar Üniversite ve Fakülte tarafından çıkarılan yönergelere göre düzenlenir.

Geçişler

MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla kabul edilebilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında, 9/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Fakültenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Fakültenin oluşturduğu bölüm komisyonları tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yan dal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler.

(2) Değişim programları öğrencilere, bölüm tarafından kurulan komisyon tarafından başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Komisyon, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu dikkate alarak inceler; adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adayların öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine ilişkin önerisini Fakülteye sunar, öneri Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacaklarını ve bu derslerin öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki karşılıklarını, bölümün önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bölüm değişim program koordinatörü belirler. Öğrencilerin değişim programını tamamlamasının ardından, program koordinatörü, öğrencinin değişim programı süresince aldığı dersler ile bu derslerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki karşılıklarını ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen harf notlarını bölüme iletir. Bu öğrencilerin durumları sırasıyla bölüm  kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde gidilen üniversitede geçirilen süre öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve şekli

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş eğitim-öğretim gününden az olamaz.

(2) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır.

(3) Fakültenin eğitim-öğretim programları ile akademik takvimi, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul ve ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 13 – (1) Fakülte bölümlerinde eğitim-öğretim sekiz yarıyılda yapılır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 14 – (1) Bölümlerin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredisi değerinde ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim programları bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda, teorik, uygulama ve laboratuvar çalışmalarını belirli oranlarda içeren derslerden oluşur.

(3) Bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alacak dersler, bunların saat ve AKTS kredileri ile çift anadal ve yan dal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Stajlar, bölümlerin eğitim-öğretim programlarında zorunlu ders olarak tanımlanır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca toplam altmış iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.

(5) Bitirme projeleri, bölümlerin eğitim-öğretim programlarında zorunlu ders olarak tanımlanır. Bir öğrencinin bitirme projesi dersine yazılabilmesi için eğitim-öğretim programında yer alan lisans derslerinin tümüne yazılmış olması ve bu derslerin en az 195 AKTS kredisi değerindeki kısmını başarmış olması şarttır.

(6) Staj ve bitirme projesi dersleri için usul, uygulama ve değerlendirme esasları Üniversite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(7) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mevzuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için, derslerin ve yarıyıl içi çalışmalarının en az %70’ine katılmak zorunludur. Bu devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğrencinin derse devam durumunun denetimi, Fakültenin gözetiminde dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlığa teslim edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya  uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Fakülteye bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Fakülte yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir defa ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar yapılır. Ara sınav gün ve saatleri Fakülte Yönetim Kurulunca sınav tarihinden en az yedi gün önce belirlenerek Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavlarının yapılacağı gün ve saatler Fakülte tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az yedi gün önce Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin

MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Fakülte tarafından görevlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde Fakülte sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(5) Sınav süresi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğretim elemanının aksi talebi olmadığı sürece sınavlarda cevaplar Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kağıtlarını öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(6) Bitirme ödevi ve staj dışındaki derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı olarak yapılır.

(7) Öğrenciler bir sınavın ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmaması kaydıyla sınavın ilk 30 dakikası içinde sınava alınırlar.

(8) Cevap kağıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden sınav salonuna girmelerine izin verilmez.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(10) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, Fakülte tarafından belirlenir ve sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

(11) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(12) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait çalışmaların türleri, sayısı ve başarı notuna katkıları, dersi veren öğretim elemanı tarafından otomasyon sisteminde ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Başarı Notu      Katsayısı

AA                       4.00

BA                       3.50

BB                        3.00

CB                        2.50

CC                        2.00

F                           0.00

(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; F notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. IA notu, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(7) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon, değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte, sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hallerinin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 23 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 24 – (1) Bölüm eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kredisi değerinde zorunlu ve seçmeli dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıtlı oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 25 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 29/9/2013 tarihli ve 28780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.