6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt işlemleri, danışmanlık ve eğitim-öğretim faaliyetleri, yatay ve dikey geçiş usulleri, öğrenci değişim programları, sınavlar ve başarı değerlendirme sistemi ile diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinin her bir öğrencisi için Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi uyarınca görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

ç) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

e) Diploma eki: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

f) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre bu hakkı kazanmış olmak gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre yürütülür.

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran her öğrenci için Dekanın teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakültede görev yapan kadrolu öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir danışman atanır.

(2) Danışmanın görevi öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder. Danışmanın veya öğrencinin gerekçeli talebi ya da Dekanın teklifi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu görev sona erdirilebilir. Bu durumda aynı usulle öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Danışman, bu Yönetmelikte ve Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesinde öngörülen görevleri yerine getirir.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde öngörülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, öğrencinin eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından ilgili yarıyıla ait zorunlu dersleri ve seçmekle yükümlü olduğu kadar seçimlik dersleri belirleyerek bu derslere yazılması, öğrencinin yazıldığı derslerin danışmanı tarafından onaylanması ve yükümlü olması halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırması gerekmektedir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(5) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak süresi dolduktan sonra, artık o yarıyıl değiştirilemez ve zorunlu derslere ait hükümlere tabi olur. Seçimlik bir dersten başarısız olan öğrencinin, başarısız olduğu seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alabilmesi için ilgili yarıyılın kayıt yenileme süresi içinde ders saydırma talebiyle Dekanlığa başvurması ve ders saydırma talebinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur.

(6) Birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu dersi bulunan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan; birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler beşinci ve altıncı yarıyıllardan; üçüncü ve dördüncü yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan ders alamazlar.

(7) Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o derse yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamaz.

(8) Öğrencilerin bir yarıyılda yazıldıkları derslerin AKTS değerlerinin toplamı 45 (kırk beş)’i geçemez.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversitenin hangi fakülteleri ya da bölümlerinden Hukuk Fakültesine yatay geçiş yapılabileceğini ve kontenjanları tespit ederek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(2) Üniversitenin hangi fakülte ya da bölümlerinden başvuru yapılabileceği, kontenjan, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru süresi Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Üniversitenin diğer fakültelerinden Hukuk Fakültesinin sadece üçüncü yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programında tamamladığı dönemlere ait AGNO’sunun 4,00 (dört) üzerinden en az 3,00 (üç) olması gerekir. Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, AGNO şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir.

(4) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon tarafından, adayın fakültesinde ya da bölümünde almış olduğu hukuk dersleri, bu derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda hukuk fakültesine giriş puan türündeki sıralaması dikkate alınmak suretiyle hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Bu kararda var ise, öğrencinin sorumlu tutulduğu önceki yarıyılların dersleri de fark dersleri olarak belirtilir.

(5) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrenciler için, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fark derslerine devam zorunluluğu yoktur. Bunlar, söz konusu derslerin ara sınavları ile yarıyıl içi çalışmalarından muaf tutulurlar ve bu Yönetmelikte düzenlenen yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılırlar. Fark derslerinin başarı notu dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notudur ve öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 50 olması zorunludur.

(6) Üçüncü yarıyıla yatay geçiş yapan öğrenciler, üçüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı sıra birinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri, dördüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı sıra ikinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri almak zorundadır.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu başka yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden Fakülteye yatay geçiş yapılabilmesi için kontenjan belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(2) Başka yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden Fakültenin sadece üçüncü yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yeterli Fransızca dil bilgisini haiz olduğunu kanıtlayan en az DELF B2 belgesine ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer dil belgelerinden birine sahip olması ve kayıtlı olduğu lisans programında tamamladığı dönemlere ait AGNO’sunun 4,00 (dört) üzerinden en az 3,00 (üç) olması gerekir. Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, AGNO şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından başvurular ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşıdığı tespit edilen adaylar, Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi uyarınca Fransızca bilim sınavına alınır ve söz konusu Yönerge hükümlerine göre asil ve yedek adaylar belirlenir.

(4) Fakülteye Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından dikey geçişle öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde Fakülteye yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Üçüncü yarıyıla yatay geçiş yapan öğrenciler, üçüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı sıra birinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri, dördüncü yarıyılın tüm derslerinin yanı sıra ikinci yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri almak zorundadır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 10 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde, diğer üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki Fakülte öğrencisinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak, öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu seçimi yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde alacakları dersler ve Fakültenin eğitim-öğretim programındaki karşılıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin Fakültedeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu derslerde alınan notlar esas alınır. Öğrencinin değişim anlaşmaları çerçevesinde diğer üniversitelerden aldığı ve başarılı olduğu derslerin notlama sisteminin Galatasaray Üniversitesinin eğitim-öğretim programlarında kullanılan notlama sistemi ile aynı olmaması halinde ilgili not, öğrencilerin transkriptine Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi hükümleri uyarınca dönüştürülerek işlenir.

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve Fakültenin eğitim-öğretim programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğrenciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.

(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden birine gönderilen öğrenciler, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyıllara karşılık geldiği Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyılları Fakültede de başarmış sayılır. Öğrencilerin değişim anlaşmaları çerçevesinde söz konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve şekli

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına dayalı olarak yürütülür.  

(2) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş eğitim-öğretim gününden az olamaz.

(3) Fakültede eğitim-öğretim yılı akışını gösteren akademik takvim taslağı Fakülte Kurulunca hazırlanarak belirlenen süre içinde Dekanlık tarafından Rektörlüğe gönderilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede lisans eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programı, öğrencilerin her yarıyılda en az 30 (otuz) AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Fakülte Kurulu her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyıl ile ilgili esasları ve eğitim planını belirler. Dekanlık bu plana göre ilgili yarıyıldaki dersleri ve bunların yapılacağı salonları, gün ve saatlerini, dersleri verecek öğretim elemanlarının adlarını gösteren programı hazırlayarak kayıt yenileme işlemlerinden bir hafta önce ilan eder.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim programı ve eğitim planı; zorunlu ve seçimlik yarıyıllık teorik dersler ile bu dersler kapsamında yürütülen uygulamalı çalışmalardan oluşur.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı akademik takvimde belirlenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Uygulamalı çalışmalar, dersin konusunun gerektirdiği pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dersler ve dersler kapsamında yürütülen uygulamalı çalışmalar öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri tarafından yapılır. Uygulamalı çalışmalar, ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü hallerde kendi denetimi altında araştırma görevlilerince de yapılabilir.

(4) Eğitim-öğretim programına ek olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Dekanlığın oluruyla, derslerle ilgili konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

Derslerin amacı

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programındaki derslerin amacı; mevzuat, doktrin, yargı kararları ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak, hukuk biliminin ve eğitim-öğretim programında yer verilen diğer bilimlerin tarihi, teorik, sistematik ve uygulamalı açıklamalarının yapılmasıdır.

(2) Uygulamalı çalışmaların amacı, derslerin içeriğine giren konuları özellikle uygulama bakımından ele almak, hukuk kaynaklarını ve yargı kararlarını incelemek; soru-cevap yöntemiyle ve kompozisyonlar yazdırılarak öğrencilere hukuki ifade alışkanlığını kazandırmaktır.

(3) Dersler ve bu kapsamdaki uygulamalı çalışmalarda öğrencilerin tartışmalara aktif olarak katılması sağlanır. Öğretim elemanı, uygulamalı çalışmalarda öğrencilere ayrıca ödev verebilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim dili, Türk Hukukunun uygulamasına ilişkin eğitim-öğretimde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızcadır. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk dersleri ile seçimlik derslerin İngilizce ya da uygun göreceği başka bir dilde okutulmasına da karar verebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve seçimlik derslerin her birine, toplam saatleri itibarıyla en az %70 (yetmiş) oranında devam etmek zorundadır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazeretin veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20 (yirmi)’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(3) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavlarına giremezler ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(4) Bir dersten devam yükümlülüğünü yerine getirerek başarısız olan öğrencilerin, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu yoktur.

(5) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili öğretim elemanları tarafından uygun ispat vasıtaları kullanılmak suretiyle yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Yarıyıl İçi Çalışmaları ve Başarı Değerlendirme

Sınav yöntemi ve belgeleri

MADDE 18 – (1) Sınavlar, ilgili anabilim dalına mensup öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Bunların mazereti halinde Dekan sınav için başka öğretim elemanları görevlendirir.

(2) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, sınavların ilgili ders için belirlenen başarı değerlendirme yönteminde belirtilen diğer şekillerde yapılmasına, dersin öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Engelli öğrencilerin sınavları sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav olmak isteyen engelli öğrenci, sınavdan en geç bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu başvurunun dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili öğrenci sınavın yapıldığı gün ve saatte, sorumlu öğretim elemanı tarafından sözlü sınava tabi tutulur. Bu sözlü sınav ve sonucu dersin sorumlu öğretim elemanının imzasının da bulunduğu bir tutanakla tespit edilerek diğer sınav sonuçlarıyla birlikte Dekanlığa teslim edilir; söz konusu tutanak sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Dekanlık tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa konu sınavı ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar, her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların gün ve saatlerini gösteren ara sınav programı Dekanlık tarafından hazırlanarak Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Ara sınav programı sınavların başlamasından en az yedi gün önce Üniversitenin internet sitesinde ilan yoluyla duyurulur.

(3) Ara sınavlara yarıyıl başında o derse kaydolan öğrenciler katılır. Mazeretsiz olarak ara sınava girmeyen öğrenci, ara sınavdan 0 (sıfır) almış sayılır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalışmalara katılamayan öğrencilerin mazeretlerini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının yetkisindedir.

(4) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamına giren öğrenciler, dersi yeniden aldıkları yarıyılda, yarıyıl içi çalışmalarına ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önce duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir.

(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(3) Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları

MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili derslerin programlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya hakları olduğu halde bu sınavlara girmeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatleri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve sınav programları, sınavların başlangıcından yarıyıl sonu sınavları için en az yedi gün, bütünleme sınavları için en az beş gün önce Üniversitenin internet sitesinde yayımlanarak ilan yoluyla duyurulur.

Tek ders sınavı

MADDE 22 – (1) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavı gün ve saati Dekanlık tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az beş gün önce sınav hakkı tanınan öğrencilere duyurulur.

(3) Tek ders sınavına giren öğrencilerin ilgili dersteki başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaksızın, tek ders sınavından aldığı nota göre belirlenir.

Sınav programı, sınav kuralları ve sınavlarda disiplin

MADDE 23 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek hazırlanan ve Üniversite ile Fakülte akademik takvimlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan programa göre, Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen gün ve saatlerde, bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara, sınav programında öngörülen gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınav süresi ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında üç saati geçmemek üzere sınavı yapan öğretim üyesince belirlenir. Bu süre içinde sınavı bitirmeyen öğrencilerin cevap kağıtları gözetmenler tarafından alınır.

(4) Sınavın başlamasından sonra, ilk 30 (otuz) dakika hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemek kaydıyla sınava alınabilirler. Bir öğrencinin, zorlayıcı nedenlerle, 30 (otuz) dakikalık sürenin bitiminden önce geçici veya tamamen sınav salonundan çıkmak durumunda kalması halinde, sınav güvenliği ve soruların geç kalan öğrencilere aktarılmasını önlemek için, idare ve ilgili öğretim elemanları tarafından gereken önlemler alınır.

(5) Cevaplar, Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır; kullanılacak sayfa sayısı ilgili dersin öğretim elemanlarınca sınırlandırılabilir. Aksi sınav soru kağıdında belirtilmedikçe, öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi, bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ile derslerle ilgili kitap, mevzuat, sözlük, ders notu ve benzerlerini yanlarında bulunduramazlar.

(6) Sınav süresi bitiminde sınav cevap kağıdını görevli gözetmenlere teslim etmeyen, kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile yarıyıl içi çalışmalarında intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2021 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri alır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 24 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Bütün değerlendirmelerde tam not 100 (yüz)’dür. Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun ve başarı notunun en az 50 (elli) olması zorunludur.

(3) Başarı değerlendirme yönteminde yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %40 (kırk)’tan az, %60 (altmış)’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirme yöntemi belirlenmemiş derslerde başarı notu, ara sınav notunun veya birden fazla ara sınav yapılması halinde bunlardan alınan notların ortalamasının %40 (kırk)'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %60 (altmış)'ının toplamı esas alınarak belirlenir.

(4) Bu şekilde hesaplanan başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve başarı notu 50 (elli)’nin üzerinde olan öğrencilerin not ortalaması göz önünde bulundurularak harfli başarı notuna dönüştürülür. Harfli başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu          Katsayı

AA                         4.00

BA                          3.50

BB                          3.00

CB                          2.50

CC                          2.00

F                             0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Sınav sonucu ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 25 – (1) Sınavların veya yarıyıl içi çalışmaların değerlendirme sonuçları ilgili öğretim elemanları tarafından süresi içinde hazırlanarak Üniversitenin veya Fakültenin yetkili organları tarafından belirlenen şekilde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak değerlendirme sonucuna maddi hata yönünden itiraz edebilirler.

(3) Dekanlık, itiraz edilen her değerlendirme sonucu için ilgili anabilim dalının öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon oluşturur. Anabilim dalında yeter sayıda öğretim üyesi yoksa bu komisyon, değerlendirme konusu olan dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından oluşturulur. Komisyon itiraz edilen sınav kağıtlarını veya çalışmaları yeniden inceler; sonucu en geç on iş günü içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Diploma Eki

Diploma

MADDE 26 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 (iki yüz kırk) AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 27 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Diplomasını kaybeden öğrencilere, ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.