6 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31503

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunda yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Yüksekokulun ön lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini,

c) Diploma eki: Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

ç) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

d) Müdürlük: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

e) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

f) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sekreterliğini,

j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Geçişler, Çift Anadal, Yan Dal ve Değişim Programları

Kayıt

MADDE 5 – (1) Yüksekokula öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yükümlü oldukları halde öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde yatırmayan öğrenciler kesin kayıt yaptıramazlar.

(3) Kayıt işlemleri Yüksekokul Sekreterliği tarafından yapılır.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate alarak seçer ve danışmanın onayıyla kayıt yaptırırlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere kayıt olma hakkını kaybederler.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirlenen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabilecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin kayıtlı oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 50’dir.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekleme/bırakma takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(6) Yüksekokulun ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(7) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar kayıt olamaz ve o dersin sınavlarına katılamazlar.

(8) Bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadırlar.

(9) Kayıt yenileme işlemleri Yüksekokul tarafından yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Kayıtlarını dondurmak isteyen öğrenciler için, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Yüksekokul programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için Müdürün teklifi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar bakımından Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Geçişler

MADDE 9 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarından Yüksekokul programlarına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 

(2) Yüksekokul programları arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtlar; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Yüksekokulun eğitim-öğretim programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Yüksekokulun oluşturduğu komisyon tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 10 – (1) Yüksekokulda kayıtlı oldukları ön lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir ön lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yan dal programlarının açılması; içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim öğretim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 11 – (1) Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı, şekli, süresi ve dili

MADDE 12 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim programında yer alan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir, ders geçme esası uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Gerektiğinde dersler cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Eğitim-öğretim birinci ve ikinci öğretim olarak yapılabilir.

(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yüksekokulda eğitim-öğretim dört yarıyılda yapılır.

(6) Yüksekokulda eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretimin içeriği

MADDE 13 – (1) Yüksekokul eğitim-öğretim programları ile eğitim planları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan derslerin içeriği, saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal programlarının içerikleri, ders geçme esasları ve haftalık ders programı, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde öngörülen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim, programda öngörülen teorik dersler, uygulama dersleri ve laboratuvar çalışmalarından oluşur. Eğitim-öğretim programı Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir derse devam edebilmek için daha önce alınıp başarı sağlanması gereken dersler, Yüksekokul Kurulunca bu ders için ön koşul olarak belirlenebilir. Herhangi bir dersin ön koşulu olan ders veya dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.

(2) Bir dersten yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için, eğitim-öğretim programında belirtilen teorik saatlerine %70’ten, uygulama saatlerine % 90’dan az olmamak üzere katılmak zorunludur.

(3)Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Yüksekokula yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin devam zorunluluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden en geç beş iş günü önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Müdürlüğe teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Ön lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uygulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek ilgili yarıyılın başında Müdürlüğe ve öğrencilere bildirilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.

(4) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş günü içinde talepte bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(5) Sınavlar, Müdürlüğün denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınav takvimi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 7 gün öncesinden öğrenci otomasyon sistemi ve Üniversite internet sitesi aracılığıyla duyurulur.

(3) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

 (4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenciye bildirilir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde, Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle yükümlü öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Kendisine Müdürlükçe görevlendirilen öğretim elemanları gözetmen olarak yardımcı olur. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Yüksekokulun bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine dayanarak sınav günü gelemeyecek olması durumunda, sınavı kimin yapacağı Müdürlükçe belirlenir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kağıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler sınavların başlama süresinin ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu filleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler Müdürlük tarafından belirlenir.

(8) Sınavlarda, cevaplar Müdürlük tarafından mühürlenmiş kağıtlara yazılır. Cevap kağıtları, öğrenci ve sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulması ve imza edilmesi gereken diğer sınav evraklarıyla birlikte, Müdürlükçe bildirilen süre içinde Müdürlüğe teslim edilir.

(9) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Yüksekokul tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir ve öğrenci otomasyon sisteminden duyurulur. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu             Katsayı

AA                             4.00

BA                             3.50

BB                             3.00

CB                             2.50

CC                             2.00

F                                0.00

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) başarı notlarından birini almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavı sonrasındaki değerlendirmede (F) notunu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda da (F) notuyla başarısız olunması durumunda söz konusu ders, açıldığı ilk yarıyılda tekrar edilir.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

(7) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Müdürlük, itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon, değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Müdürlüğe bildirir. Müdürlük sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Müdürlüğe yazılı başvurusuyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hallerinin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 22 – (1) Yüksekokul bünyesindeki öğretim programlarında yer alan tüm dersleri başararak 120 AKTS ders yükünü dolduran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili öğretim programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 23 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 14/10/2013 tarihli ve 28795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.