5 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31502

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.