3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (ğ) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) MFD: Meslekî faaliyet denetimi, kamu kurumları ya da kamu denetimindeki kurum ihaleleri ve talebe bağlı işlerde Oda tarafından, şirket ve büro hissedarlarının meslek mensubu olup olmadığını, mesleğini serbest olarak yapma yetkisinin bulunup bulunmadığını, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığını, sicil durumunu, talebe bağlı işlerde SHKMMB’nin HKMO tarafından tanımlanan Tip Sözleşme kullanıp kullanmadığını ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

e) MFDG: Meslekî faaliyet denetim görevlisi, meslekî faaliyet denetimi yapmakla görevlendirilen ve Oda üyesi olan il veya ilçe temsilcisi ve/veya yardımcılarını,”

“ğ) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi,”

“i) Tescil Belgesi: SHKMMB’nin HKMO’ya ilk kez tescili yapıldığında Oda tarafından verilen SHKMMB’nin tescili aktif olduğu süre içerisinde SHKMMH’yi yapmaya yetkili olduğunu belirten ve hisse sahibi HKM’lerin isimlerinin yazıldığı, şekli ve içeriği Oda Yönetim Kurulunca belirlenen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip sözleşme ve iş listelerinde, MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzasının veya HKMO mührü/kaşesi ile MFDG’nin imzasının bulunması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) SHKMMH’lere ilişkin hizmet sözleşmelerinde ve iş listelerinde MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzasının veya HKMO’nun mühür/kaşesi ile MFDG’nin imzasının bulunması zorunludur.

(2) MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzası veya HKMO’nun mührü/kaşesi ile MFDG’nin imzası bulunmayan sözleşme ve iş listeleri uygulama ve onay için ilgili idareye verilemez. MFDG’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzası veya HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzasını taşımayan belgelerin kabul edilmesi halinde sorumluluk ilgili idarelere ve kamu görevlilerine aittir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) SHKMMB, büro tescilini yeniletmediği sürece Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde sayılan işleri yapamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) SHKM, işveren ile Tip Sözleşmeyi yapmak ve tip sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmak zorundadır. Sözleşmesiz ve mesleki faaliyet denetimi yapılmamış işlerin MFDU ücreti, MFDU’nun yapıldığı tarihteki sözleşme ve mesleki faaliyet denetimi ücreti üzerinden tahsil edilir.”

“(5) Meslekî faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; Tip Sözleşme üzerinde Oda Yetkilisinin Onayı kısmına sadece Temsilcilik Mührü uygulanması ve Oda Yetkilisinin imzası sonrası Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek olan izleme defterine ya da Oda Bilgi Sistemine işlenmesi yöntemlerinden birisiyle Oda birimlerince yapılır.

(6) Her bir Tip Sözleşme için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete meslekî faaliyet denetim hizmeti dâhil olmayıp sözleşme alımı sırasında mesleki faaliyet denetimi ücreti de tahsil edilir.”

“(8) İhaleli işlerde her iş için bir defaya mahsus alınacak olan MFD maktu ücreti, o işte birden fazla ortak olması durumunda, MFD ücretine her bir ortak başına (birinci ortak hariç) maktu ücretin yüzde yirmisi eklenerek tek bir ücret şeklinde herhangi bir ortaktan tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan yazıyla belgelendirilmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Mülkiyeti SHKM’ye ya da birinci derece yakınına ait olan taşınmazlara ilişkin SHKMMH’lere yönelik meslekî faaliyet denetimi işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu oluruyla, taşınmaza ilişkin bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılır. Mülkiyeti miras yoluyla hisseli ya da hissesiz intikal eden taşınmazlara ilişkin SHKMMB’lerde fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2015

29375

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/2/2017

29973