3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MADENCİLİK VE HİDROKARBON

ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7322

Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 28 Aralık 2016 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021