3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO’su 0,00-1,99 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki derslerden olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir.

b) AGNO’su 2,00-2,49 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki derslerden olmak üzere en fazla 35 AKTS kredisidir.

c) AGNO’su 2,50-2,99 arasındaki bir öğrencinin ders yükü, mevcut ve alt yarıyıllardaki derslerden olmak üzere en fazla 40 AKTS kredisidir.

ç) AGNO’su en az 3,00 olan bir öğrencinin ders yükü, alt yarıyıllardan, mevcut yarıyılından ve bir üst sınıfından olmak üzere en fazla 40 AKTS kredisidir.

(2) Birinci sınıf öğrencileri, tabi oldukları müfredatlarının ilk iki yarıyılında yer alan derslerden muaf oldukları dersler dışındaki dersleri bırakamazlar.

(3) Staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler ile Senato tarafından ayrıca belirlenen derslerin AKTS kredi değeri, kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2017

30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2018

30461

2-

9/11/2018

30590

3-

25/9/2019

30899

4-

12/1/2020

31006