3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7320

Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 14 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021