2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31499 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Birinci madde ile yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin onaylanmış kuruluşların gözetim ve izleme süreçlerine ilişkin hükümleri 27/5/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam eder.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.