2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31499

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’ün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, birinci fıkrasının (a) bendine birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.”

“ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır. ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu Tebliğin 2 No.lu ekinde”  ibaresi “EK 2/B’de”, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ile % 10 fazlasını” ibaresi “toplamının %10 fazlasına kadar tutarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe EK 1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK 2/A eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK 2’sinde yer alan “EK 2’’ ibaresi  “EK 2/B”, “BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü” ibaresi “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü”, “TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE (Atatürk Bulvarı No: 149) Bakanlıklar/ANKARA” ibaresi “TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2005

25762

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2005

25991

2-

8/3/2018

30354

Eki için tıklayınız