1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR OKULLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2020 tarihli ve 31016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her yıl en fazla 20 şer öğrenci” ibaresi “öğrenciler” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2 nci ve daha üst sınıf düzeylerine öğrenci kabulü, ilgili yönergeye göre yapılır:”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrencilerin, genel yetenek ve eğitim düzeyinin tespiti için” ibaresi “2 nci ve daha üst sınıf düzeylerindeki öğrencilerin tespiti için” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2020

31016