1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadınların ve ailelerin karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, yapılan araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak, kadın ve aile çalışmaları ile ilgili konularda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkezin amacına uygun olarak, kadın ve aile ile ilgili konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Dünyada ve ülkemizde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak ve yürütülmekte olan benzer çalışmalara katılmak ve desteklemek.”

“d) Özellikle Ege Bölgesi ve Aydın ilindeki kadınlar ve ailelere yönelik ilgili konularda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.

e) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalar yapmak.”

“g) Kadın ve aile çalışmalarının belirlenmesi konusundaki gelişmelerin ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv ve kitaplık oluşturmak.

ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

h) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı iş birliği içinde bulunmak, ihtiyaçlar ve talepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ı) Sürdürülebilir ve etkin bir ulusal kalkınmayı gerçekleştirebilecek yapısal çözümleri uygulayabilmek için kadın ve aile kapsamında yaşanan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu olduğu ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak ve pekiştirmek suretiyle çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

i) İnsan hakları ile kadın ve çocuk hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

j) Kadın ve aile çalışmaları konusunda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler, kadın hakları alanında gönüllü çalışan gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2020

31152