1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM VE KALKINMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2020 tarihli ve 31219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Sivil Toplum ve Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan “Sivil Toplum ve Kalkınma” ibareleri “Kalkınma Çalışmaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye'nin kalkınma ve sivil toplum politikalarının oluşturulmasına, yürütülmesine, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve kırsal, kentsel, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde araştırma projeleri gerçekleştirmek ve bunlara dayalı yayınlar yapmak, araştırma-eğitim-uygulama modelleri geliştirmek, kalkınma alanında çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalkınma konusunda çalışmalar, bilimsel etkinlikler, projeler yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Kırsal ve kentsel alanlarda başta insani gelişme ve kalkınma olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapmak, projeler uygulamak ve bunlara dayalı yayınlar yapmak.

c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların kalkınma ve sivil toplum alanında güçlenmelerine, uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunacak eğitim-öğretim programları hazırlamak, bunu uygulamaya aktarmak, örgün-yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmak, lisansüstü disiplinler arası programlar oluşturmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma-eğitim-uygulama modelleri geliştirmek, kalkınma ve sivil toplum alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve kalkınma temelli hizmet sunan birimlere danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

e) Kalkınma ve sivil toplum alanında toplumsal sorumluluk projeleri hazırlamak, işbirliklerinde bulunmak ve bu konuda örnekler oluşturmak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2020

31219