1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Akademik başarı bursları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde;

a) Öğrenim gören öğrencilerden, 2019-2020 akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında üniversitesinin akademik başarı bursu için belirlediği başarı sıralamasına giren öğrencilere; her bir öğrenci için bu Yönetmelik kapsamında bir eğitim yılında verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda,

b) Tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, 2019-2020 akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve almış olduğu tüm dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin % 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda, akademik başarı bursu verilebilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre verilecek akademik başarı bursları sadece 2020-2021 eğitim yılı için ödenir ve yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2013

28741

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/11/2014

29179

2-

11/1/2016

29590

3-

16/6/2016

29744

4-

12/10/2017

30208

5-

5/12/2017

30261

6-

12/9/2020

31242