1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

YÖNETMELİK

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleri ile fakültelerin psikoloji, sosyoloji, felsefe bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.”

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2017

30237

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2019

30968