31 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31497

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, ülkedeki ve yöredeki tarım, sanayi ve teknoloji faaliyetlerinin gelişme ve modernleşme ihtiyaçlarına uygun, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile uyumlu yeni bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ülkenin bilimsel öncelikleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamak, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi ve ihtisas laboratuvarı olanaklarını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, birimler arası ortak araştırmaları ve birimlerin ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlamasını desteklemek ve organize etmek.

b) Ulusal ve uluslararası projeler kapsamında yürütülecek çalışmalara laboratuvar ve araştırma hizmetlerini sağlamak.

c) Ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda yeni ihtisaslaşmış araştırma laboratuvarlarını kendi bünyesi içinde kurmak ve temel altyapısını sağlamak.

ç) Yapılacak araştırmalar için birimler tarafından kullanılan mevcut ve/veya yeni laboratuvar donanımının kendi çatısı altında bir araya getirilmesi sureti ile ve/veya yerinde daha etkin kullanımını sağlamak.

d) Üniversitede yürütülen yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacılara laboratuvar olanakları sunmak.

e) Üniversiteler, araştırma kurumları, kamu, özel sektör ve sanayi kuruluşlarında yürütülen yerli ve milli üretim hedefli, teknolojik gelişmeler sağlayacak araştırmalar için genel laboratuvar altyapısını sağlamak.

f) Üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinde mevcut ve yeni kurulacak firmaların yürüttüğü uygulama ve araştırma projeleri için genel laboratuvar altyapısını sağlamak.

g) Uygulama ve araştırmaya yönelik projeleri desteklemek amacı ile kendi altyapısını geliştirmek, sanayi, kamu ve uluslararası kuruluşlardan ilgili mevzuatına uygun olarak kaynak temin etmek, bu amaçla planlamalar yapmak,  projeler geliştirmek ve önermek, yürütmekle mükellef olduğu projelerin tamamlanmasını sağlamak.

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda Üniversitenin araştırma ve geliştirme stratejisine destek olan teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji transfer ofisi, proje destek birimi ve ilgili diğer eğitim ve araştırma birimleri ile birlikte çalışarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği sağlamak.

h) Ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.  Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevinden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından mühendislik ve fen alanlarından iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıllığına görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, gözlemlemek, denetlemek ve bu yönde gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kurulunu en az iki ayda bir defa olmak üzere toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.      

c) Merkezin fiziki ve teknik altyapısının kurulmasını, gelişmesini ve amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği ve proje protokolleri hazırlayıp, Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Rektöre sunmak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkındaki faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla görevlendirilecek, mühendislik alanını temsil etmek üzere iki üye, fen alanını temsil etmek üzere bir üye ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerin öğretim üyeleri arasından üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı oy hakkına sahiptir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla bir süre Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulunun görevi Müdürün görevinin sona ermesi ile kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkez bünyesinde yer alan uygulama ve araştırma laboratuvarlarının kuruluş, çalışma ve kullanım ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak.

c) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirip Rektöre sunmak üzere karara bağlamak.

d) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında, Üniversite içinden veya dışından, Merkezin araştırma konularında uzman bilim insanları, ulusal araştırma kuruluşlarının temsilcileri, kamu ve özel sektör kuruluşların temsilcileri ile bu kuruluşların bağlı bulunduğu sanayi odası, ticaret odası, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere en az yedi en fazla on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

 (3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez toplanır. Müdür Yardımcıları Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi Merkezin çalışmaları konusunda görüş bildirmek ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.