30 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31496

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,

e) Enstitü (İYTE): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) İYTE Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ı) LEE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

i) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi ve öğretim görevlisini,

j) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

k) ÖİDB: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

m) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

n) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

o) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,

ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) YDYO: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğretim Türlerine İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 4 – (1) İYTE’nin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere, her biri en az onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi verilebilir. Yaz öğretimi, 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora programlarını kapsar.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi; örgün, ikinci ve uzaktan öğretim yoluyla yapılır. Doktora öğretimi örgün öğretim yoluyla yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurulan programın ALES puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla sahip olması gereken taban puanları Senato tarafından belirlenir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmelerinde; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Ayrıca; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan ve doktora programına başvuran adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YDS veya ÜAK tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavından Senato tarafından belirlenen puanı almaları gerekir.

(4) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES puanının en az 80 veya Senato tarafından belirlenecek daha yüksek bir puan olması şartı aranır.

(5) Adaylar, lisansüstü programlara başvurularını belirlenen süreler içerisinde ilanda detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz beyan ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(6) Yüksek lisans programlarına lisanstan mezun olan/olabilecek adaylar, lisans derecesi ile doktora programlarına lisanstan mezun adaylar, yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına ise tezli yüksek lisanstan mezun olan/olabilecek adaylar başvurabilir. Adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans ve doktora programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi;

a) Yüksek lisans programlarına ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu,

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına ALES puanına ek olarak yüksek lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu,

c) Lisans derecesi ile doktora programlarına ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu,

ile de öğrenci alınabilir. Bu durumda lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sonucunun ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye katkı yüzdesini her bir EABDB program bazında belirler. ALES puanı olmadan öğrenci başvurusu kabul edilen tezsiz yüksek lisans programlarında, lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye katkı yüzdesini ilgili EABDB belirler. EABDB değerlendirme sonuçlarını LEE’ye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar LEE tarafından ilan edilir.

(7) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt olunabilmesi için tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir.

(8) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların, doğrudan programa kayıt yaptırabilmeleri için 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından birini sağlamaları gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İYTE’deki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, İYTE’de yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ve hangi derslerin sayılacağı ayrıca belirtilir. İYTE dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği EABDB tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim dili İngilizce olmayan dersler saydırılamaz. Öğrencilerin öğrenimlerine kaçıncı yarıyıldan devam edeceği EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler dışında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

(3) İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için başvuran öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından en az birini sağlamaları gerekir.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan muafiyet şartlarından en az birini sağlayamadığı için İngilizce seviye belirleme sınavına girmek zorunda olan öğrencilerden bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyenler hakkında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı, kabul edilen öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler, EABDB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Azami süre sonuna kadar bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin, lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az DD notu ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise, lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az DC notu, yüksek lisans seviyesindeki derslerinin her birini en az CC notu ve programı en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Belgelendirilmiş mazereti olan veya yurt dışında ikamet eden adayların lisansüstü programlara kabulleri uzaktan erişim teknolojileri kullanılarak sanal ortamda veya sadece başvuru belgelerine dayalı olarak yapılabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABDB tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirmeleri

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Ders sınavları, değerlendirme ve başarı

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Dersten başarısız olan öğrencilere, yarıyıl sonu sınavı yerine sayılmak üzere devam koşulunu sağlamış olmaları şartıyla bütünleme sınavı hakkı verilmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, EABDB tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(3) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavlar, yarıyıl içi ödev ve proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında, bütünleme sınav notları, yarıyıl sonu sınav notlarının yerine geçer.

(4) EABDB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az üç iş günü önceden ilan edilerek mazeret sınavı hakkı verilir. Herhangi bir gerekçeyle mazeret sınavına girmeyen öğrenciye ikinci mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) EABD’lerde yapılacak tez çalışması, uzmanlık alanı, seminer, tasarım, laboratuvar ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yarıyıl içi notudur. Hangi derslerin bu şekilde değerlendirileceği EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(6) Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB alması gerekir.

(7) Tez çalışması dersinden arka arkaya iki kere veya aralıklı olarak üç kere U notu alan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

Ders notları

MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:

Puan                  Yarıyıl Ders Notu           Katsayısı

90-100                       AA                             4.0

85-89                         BA                             3.5

80-84                         BB                             3.0

75-79                         CB                             2.5

70-74                         CC                             2.0

65-69                         DC                            1.5

60-64                         DD                            1.0

50-59                         FD                             0.5

0-49                           FF                              0.0

(2) I (Eksik), P (Gelişmekte Olan), S (Yeterli), U (Yetersiz), EX (Muaf) ve NI (Not Ortalamasına Katılmayan) notları ortalamaya katılmayan notlar olup, bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) I notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle sınav, proje, rapor ve benzeri derslerin gereklerini yarıyıl içerisinde tamamlayamamış olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların öğrenci bilgi sistemine girişinin son gününden itibaren üç iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF/U notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki yarıyıl ders seçiminin ilk gününe kadar uzatılabilir.

b) P notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin tez savunma sınavında başarılı olması durumunda ÖİDB tarafından P notu S notu ile değiştirilir.

c) S notu, tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan dersler için başarılı olma durumunda verilir.

ç) U notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan öğrencilere verilir. U notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda verilir.

d) EX (muaf) notu, muaf olunan dersler için verilir.

e) NI notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir.

(3) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF/U notu işlemi görür.

Notlarda maddi hata

MADDE 17 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yalnızca maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. Öğrenci maddi hata itirazını, dersin verildiği EABDB’ye yapar. Notlamada yapılan maddi hata, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak EABDB’nin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavları maddi hatalarına ilişkin kararlar, bir sonraki yarıyıl ders seçiminin ilk gününe kadar ÖİDB’ye gönderilir.

Not ortalamaları

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Genel not ortalaması, ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere, öğrencinin o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan NI haricindeki en son not katılır.

(4) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Ders saydırma veya başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma

MADDE 19 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının daha önce devam edilen ancak herhangi bir nedenle ilişik kesilen programlarından veya daha önce tamamlanan programlarında not ortalamasına dahil edilmeden alınan derslerden en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(2) İYTE’deki ilişik kesilen programlarda alınan veya daha önce tamamlanan programlarda not ortalamasına dahil edilmeden alınan dersler, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(3) Karşılıklı protokoller ve öğrenci değişim programları çerçevesinde alınan dersler dışında EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, kayıtlı olunan programların ders yüküne sayılmak üzere yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından dersler alınabilir. Alınacak bu derslerin toplam sayısı, yüksek lisans programına veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına devam eden öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile doktora programına devam eden öğrenciler için ise en fazla dörttür.

(4) Dersin/derslerin toplam ders yüküne ve krediye sayılabilmesi için, eğitim dilinin İngilizce olması ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı notunu sağlaması gerekir.

(5) NI statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(6) Karşılıklı protokoller ve öğrenci değişim programları çerçevesinde alınan dersler dışında, birinci ve üçüncü fıkralar ile geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen İYTE dışından alınan derslerin toplamı, programı tamamlamak için alınması gereken toplam ders sayısının %50’sini geçemez.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açılan ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli dersler yerine EABDB tarafından eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersler de alınabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak veya eşdeğer olarak alınacak derslerle ilgili olarak EABDB tarafından ÖİDB’ye bilgi verilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, geçilecek olan programın asgari kabul şartlarını sağladığı takdirde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın tamamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 120 AKTS’dir.

(2) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede de programı tamamlayabilirler.

(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan ve alması gereken tüm dersleri başarıyla ve en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlayamayan, toplamış olması gereken kredi miktarını toplayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan ya da tez savunmasına girmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Öğrenciler alacakları derslerin en çok iki tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden seçebilirler. Bu dersler, öğrencilerin yüksek lisans ders yüklerine ve kredilerine sayılır.

(6) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında alması zorunludur.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) Öğrencilere tez danışmanı, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı;

a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,

b) En az iki yarıyıl boyunca bir lisans veya lisansüstü programda ders vermiş olan,

c) Doktorası veya doçentliği tezli yüksek lisans programı ile aynı alandan olan veya tezli yüksek lisans programını yürüten bölümün kadrosunda yer alan,

öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışmaları ve tez danışmanının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tez danışmanı olma şartlarını sağlaması, ikinci tez danışmanının ise en az doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanları tarafından, tez danışmanları atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler, tez danışmanının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı yarıyıl da dahil olmak üzere her yarıyıl tez çalışmasına ve açılması durumunda kendi tez danışmanının uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi ve ders sayısını tamamlayan, aldığı tüm derslerde ve seminer dersinde başarılı, genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, tez savunma sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABDB tarafından LEE’ye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanır. Tez jürisi önerisi ile birlikte, danışmanın tezin Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna dair yazılı görüşü de EABDB aracılığıyla LEE’ye iletilir. Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri İYTE dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve en az biri İYTE dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Sadece yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim üyeleri jüri üyesi olabilir. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları dışında kalan üyeler oluşturur. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu durumda jüri beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine söz konusu tez için alınan intihal yazılımı raporu ile birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, intihali tespit eden jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin ve ilgili intihal raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır. Sınav sonucu ile ilgili karar öğrenciye, dinleyicilere kapalı olarak bildirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezlerini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı için tezin jüri üyelerine dağıtımında dördüncü fıkrada belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Öğrenciler;

a) Azami süre sonunda tez sınavına girmemeleri,

b) Tez sınavında tez hakkında düzeltme kararı verilmesine rağmen düzeltme süresi sonunda tez sınavına girmemeleri veya girip başarısız bulunmaları,

c) Tez sınavında jürinin tezi reddetmesi,

durumunda yüksek lisans programında başarısız olmuş kabul edilir ve programla ilişikleri kesilir.

(9) Tezleri savunma sınavında reddedilen öğrenciler talepte bulunmaları halinde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, YÖK tarafından onaylanmış ilgili tezsiz yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans diploması alabilirler.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde LEE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu süre, azami süreden ayrı değerlendirilir ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin azami süresi dolmuş ise diploması verilmez ve programla ilişiği kesilir. Azami süresi dolmamış olan öğrenci gereken koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının LEE’ye teslim edildiği tarihtir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 60 AKTS’dir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında alması zorunludur.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı tarafından, danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABDB tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, İYTE’nin teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Doktora programında süre, ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 240, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS’dir.

(2) Doktora programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(5) Azami ders alma süresi içerisinde kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi ve ders sayısını tamamlayamayan, kredili derslerinde başarılı olamayan ya da genel not ortalaması 3.00’ten az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve programla ilişikleri kesilir.

(6) Tez çalışmasını azami süresi içerisinde tamamlayamayıp tez savunma sınavına girmeyen veya tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(8) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak NI olarak not çizelgelerinde belirtilir.

(9) Öğrencinin, tabi olduğu öğretim planında yer alan bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi doktora eğitimi sırasında alması zorunludur. Ancak bu dersi yüksek lisans eğitimlerinde alan ve başarılı olan öğrenciler, doktora eğitimlerinde bu dersten muaf olurlar.

(10) Öğrenci, tez ve uzmanlık alanı dersleri dışında öğretim planında yer alan diğer kredisiz derslerini ve NI statüsünde aldığı derslerini, en geç azami süresinden bir yarıyıl öncesine kadar alıp başarmak zorundadır. Bu dersleri, belirtilen süre içerisinde almayan veya başarısız olan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Doktora programında danışman atanması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı ve danışmanı ile beraber yürüteceği tezin adı ile konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Doktora tez danışmanları;

a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,

b) En az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans veya doktora programında ders vermiş olan,

c) Doktorası veya doçentliği doktora programı ile aynı alandan olan veya doktora programını yürüten bölümün kadrosunda yer alan,

ç) Başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan,

öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışmaları ve tez danışmanının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan tez danışmanı olma şartlarını sağlaması, ikinci tez danışmanının ise en az doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler, tez danışmanının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı yarıyıl da dahil olmak üzere her yarıyıl tez çalışmasına ve açılması durumunda kendi tez danışmanının uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları, yılda iki kez akademik takvimde duyurulan tarihlerde yapılır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile EABDB’ye başvurur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır. Bu süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, üç yıl süreyle görev yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her öğrenci için biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi kurar. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması hususunda EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürileri öğrencinin danışmanına ek olarak en az ikisi İYTE dışındaki bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciler yeterlik sınavından da başarısız kabul edilir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve alınmışsa sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik sınavına giren her öğrenci için başarılı veya başarısız olduğunu belirtir karar, EABDB tarafından en geç üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında ilk hakkını kullanan ve başarısız olan öğrenciler, takip eden yarıyıl içinde yapılacak olan ikinci yeterlik sınavı haklarını kullanırlar. Bu öğrenciler ilk haklarında yazılı sınavdan başarılı olmuşlarsa ikinci haklarında yazılı sınava tekrar alınmazlar.

(8) Doktora yeterlik sınavında ikinci haklarını kullanmaları gereken yarıyılda sınava girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Doktora yeterlik sınav jürisi, ders yükünü tamamlamış olsalar bile yeterlik sınavında başarılı olan yüksek lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden aldıkları derslere ek olarak en çok iki ders, lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden ise en çok dört ders almalarını isteyebilir. Bu dersler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla NI statüsünde alınabilir. Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları gerekir.

(10) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan lisans derecesi ile programa kabul edilmiş öğrencilerin, bir yüksek lisans programına geçiş yapmak istemeleri halinde, en az yedi dersi başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Disiplinlerarası doktora programlarındaki öğrencilerin tez izleme komitesinde tez danışmanının kadrosunun bulunduğu bölümden en fazla iki öğretim üyesi yer alabilir.

(3) Öğrencinin ikinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç altı ay içinde yapacakları araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunurlar. Öğrenciler, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtırlar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencilerin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisi sunumunu izleyen üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda yeniden yapılacak savunmada tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından salt çoğunlukla kabul veya reddedilir. Bu karar EABDB tarafından üç gün içerisinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciler için yeni bir tez konusu ve/veya danışmanı atanması EABDB tarafından önerilebilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, öğrenciye EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla yeni bir tez izleme komitesi atanır. Tez önerisinde başarısız olan öğrencilerden programa aynı danışmanla devam etmek isteyenler üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenciler ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen azami sürelerin sonunda geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerilerinde bulunmayan öğrenciler tez izleme komitesi tarafından başarısız sayılırlar.

(5) Tez önerisinde iki kez başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Zamanında gerçekleştirilmeyen tez izlemeleri için öğrenci başarısız kabul edilir ve bu sonuç EABDB tarafından üç gün içerisinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(8) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme toplantılarını gerçekleştirmeyen veya başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Tez önerisi savunmaları ve tez izleme toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim teknolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi ve ders sayısını tamamlayan, tüm derslerinde başarılı, genel not ortalaması en az 3.00 olan, doktora yeterlik, tez önerisi sınavı ve en az üç kez tez izleme değerlendirmesinde başarılı olan öğrenciler tez sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

(3) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci tez sınavına girmek için EABDB’ye başvurur. Doktora tez jürisi ilgili EABDB tarafından LEE’ye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez jürisi önerisi ile birlikte, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna dair yazılı görüşü de EABDB aracılığıyla LEE’ye iletilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışman, EABDB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınav değerlendirmesine katılmayabilir. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tez izleme komitesi üyelerinden birinin İYTE dışından olması durumunda en az bir, tez izleme komitesi üyelerinin tamamının İYTE içinden olması durumunda ise iki yedek üyenin de İYTE dışından olması gerekir.

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine söz konusu tez için alınan intihal yazılımı raporu ile birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, intihali tespit eden jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin ve ilgili intihal raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde LEE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı için tezin teslimi ve jüri üyelerine dağıtımında dördüncü fıkrada belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Düzeltme sonrası tez savunma sınavına gereken süre içinde girmeyen, tez savunma sınavında başarılı olamayan veya azami süre içerisinde tezini başarıyla savunamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezleri savunma sınavında reddedilen öğrencilere talepte bulunmaları halinde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile YÖK tarafından onaylanmış bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını, danışmanının ilgili tezin Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygunluğunu belirtir yazılı beyanını ve tezinden üretilmiş bir adet bilimsel araştırma makalesini, fen ve mühendislik alanı için SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indeksi kapsamındaki, mimarlık alanı için ise SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alan indeksi kapsamındaki uluslararası hakemli bir dergiye gönderdiğine dair belgeyi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde LEE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Yayın şartını yerine getirmeyen veya bu şartı yerine getirdiğini belgeleyemeyen öğrenci tezini LEE’ye teslim edemez. Tez teslim süresi, azami süreden ayrı değerlendirilir ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci;

a) Azami süresi dolmamış ise koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

b) Azami süresi dolmuş ise diplomasını alamaz ve programla ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının LEE’ye teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 39 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında hısım veya akrabalık ilişkisi bulunamaz. Ayrıca jüri/komite üyeleri arasında danışmanlık ilişkisi olanların sayısı salt çoğunluğu oluşturamaz.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/8/1998 tarihli ve 23443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 22/1/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öncesindeki tez dersi, doktora yeterlik, tez önerisi savunması veya tez izlemelerindeki başarısızlıkları değerlendirmeye alınmaz.

(3) 32 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen ilişik kesilme şartı ve 38 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan doktora öğrencilerinin mezuniyeti için aranan yayın şartı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce doktora programına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce son üç akademik yıl içerisinde olmak koşulu ile özel öğrenci statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan ve başarılı olunan en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(5) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.