30 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31496

YÖNETMELİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYİ

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İZÖMER): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

ç) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:      

a) Eğitimde mükemmellik ve sürekli gelişim çerçevesinde öğretim faaliyetleri hakkında bilgi ve veri toplayarak müfredat ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Öğretim süreçlerini iyileştirmek için akademik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.

c) Öğrenme ve öğretme süreçlerini ve ortamlarını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütmek; sonuçlarını yayımlama ve ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi mükemmelleştirmek için gerekli düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

ç) Tüm faaliyetlerinin Üniversite misyonu ve vizyonu doğrultusunda kurumsal, mesleki ve etik ilkelere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Öğrenciler ve çalışanlar için gerekli altyapıyı ve ilham verici ortamı oluşturmak ve sürdürmek.

e) Personel eğitimcilerinin, sürekli kendilerini geliştirmelerini, teknolojiyi geliştirmelerini ve yaratıcılıklarını, liderliklerini, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini kullanmalarını desteklemek.

f) Üniversite personelinin yenilikçi eğitim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme ve öğretme faaliyetlerini desteklemek.

g) Eğitimde yeni yaklaşımlar üzerine seminerler düzenleyerek personele öğretim faaliyetlerini planlamalarında yardımcı olmak.

ğ) Yeni göreve başlayan öğretim elemanları için uyum programı yürütme ve öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek.

h) Fakülte, personel ve öğrencilere teknoloji ile ilgili konularda daha iyi öğrenme sonuçları için sınıf içinde ve dışında eğitim teknolojilerini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğretim ve ders planlaması geliştirmek, ders değerlendirmelerinde eğitim ve yenilik becerilerinin öğretilmesini sağlamak.

b) Yükseköğretimdeki yeni eğilimleri takip etmek.

c) Müfredat tasarımı, ders tasarımı ve yeniden tasarımı yapmak, eğitim atölyeleri ve seminerler düzenlemek.

ç) İleri teknolojilerin derslere entegrasyonunu sağlamak, paydaşlara eğitim teknolojisi kaynakları sunmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun çalıştaylar, seminerler ve kurslar düzenlemek.

e) Öğrenci eğitim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

f) Paydaşların özel ders ve konuşma yetilerine katkıda bulunmak.

g) Bire bir akademik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

ğ) Ders değerlendirme ve notlandırma sistemine katkıda bulunmak.

h) Öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim artırılmasını sağlamak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili olarak ilgili mevzuat çerçevesinde etik konularla ilgili çalışmaları yürütmek.

i) Merkezin çalışma konuları ile ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak.

j) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda telif ve çeviri eserler yayımlamak.

k) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

l) Üniversitede göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına ve personele yönelik eğitici eğitimleri düzenlemek.

m) Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak.

n) Öğretim elemanları, öğrenciler ve diğerleri gibi öğretim süreci paydaşlarının beklenti, ihtiyaç ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla düzenli araştırmalar yapmak.

o) Araştırma sonuçlarına göre öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik uygulamaların tasarlanmasına katkı sağlamak.

ö) Araştırma raporlarını bilimsel yayın haline getirmek ve bilimsel toplantılarda paylaşmak.

p) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde sağlanan tüm hizmetleri değerlendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin yönetimi ve bütün faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve araştırma deneyimi olan öğretim üyelerinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından işbirliği yapılması kabul edilen kişi, firma, kurum ve kuruluşlarla Merkezin düzenleyeceği kısa ve uzun süreli programlarının anlaşmalarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Müdür yardımcılarından biri toplantılarda raportör olarak görev yapar.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük tarafından onaylananları yürütmek.

b) İhtiyaç duyulması halinde Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulabilir. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grubu proje hakkındaki raporları, projenin süresine bağlı olarak Müdür tarafından belirlenen zaman aralıklarında Yönetim Kuruluna sunar. Raporlarına göre projeler gerekçeli olarak sonlandırılabilir, devam ettirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.