30 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31496

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Üniversitenin belirtilen alanda araştırma ve geliştirme yeteneklerini geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak, ihtisaslaşma ile ilgili projelere lojistik, insan ve finansman noktasında katkı sağlamak, kalkınma planları çerçevesinde belirlenen öncelikli sektörler ve öncelikli gelişme alanları ile TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanlarının Üniversite ihtisaslaşma alanı ile kesiştiği noktaları öncelikli araştırma alanları olarak belirleyip bu alanlarda ileri teknolojik alet, teçhizat ve donanımlar kullanarak araştırmalar yapmak ve bölgenin lokomotifi konumundaki sektörlerin araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Makine ve imalat teknolojileri ile ilgili yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme altyapısı oluşturmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.

b) Bölgenin ve Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda makine ve imalat teknolojileri alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

c) Bölgenin öne çıkan sektörleri ve Ülkemizin stratejik gelişme hedefi olan alanlarda özellikle makine ve imalat teknolojileri çerçevesinde katma değeri yüksek stratejik ürünlerin imalatını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Merkezin araştırma altyapısı ve imkânlarının ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği içinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülmesini koordine etmek, başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde ortak olarak yer almak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda teknoloji geliştirmek, ulusal/uluslararası teknoloji transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma merkezleri ile Merkezin amacına yönelik ortak araştırma projeleri yürütmek ve işbirlikleri yapmak.

g) Üniversitenin, bölgenin ve Ülkenin kalkınmasına yönelik makine ve imalat teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli işgücünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için özel sektör çalışanlarına yönelik kurs, seminer ve katılım belgeli/sertifikalı eğitimler vermek.

h) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

ı) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilere araştırma projelerinin uygulanmasına katkıda bulunma imkânı sağlamak.

i) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu bilgilendirici tanıtım etkinliklerinde bulunmak veya bu tür etkinliklere katkı sağlamak.

j) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri (tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında tanınırlığı olan) arasından üç yıl süre ile görev yapmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ile kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınarak raporlanmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve aldığı kararları uygulamak.

b) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Merkezin araştırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görev yapacak araştırmacı ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

e) Merkez faaliyetlerini, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politikalara uygun olarak yürütmek.

f) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini kontrol etmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin olanaklarının ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara uygun şekilde, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak, çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak ulusal/uluslararası düzeyde işbirliklerinin esaslarını belirlemek.

ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

e) Gerekli görülmesi halinde Merkezin faaliyetlerini iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere araştırma birimi kurulmasına karar vermek.

f) İlgili mevzutla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.