30 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31496

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE HİPPOTERAPİ

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki atçılık, at ıslahı ve yetiştiriciliği, at hastalıkları, at biniciliği ve atla terapi (hippoterapi) ile ilişkili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Atçılık ve binicilik alanında araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan kişilerin Merkezden yararlanmasını sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleştirilen her türlü bilimsel tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine ilişkin çalışmaları ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında atlı sporların her konu ve aşamasında görev, çalışma ve uygulama yapan kişi, kurum ve kuruluşların yetenek, bilgi, beceri, nitelik ve niceliğini artıracak bilimsel her türlü uygulama ve araştırma faaliyetini gerçekleştirmek; atlı sporları etkinleştirecek ve yaygınlaştıracak teknik ve bilimsel çalışmaları ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek, bu konularda öncülük etmek, projeler hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

b) Veteriner at hekimliği ile başta fizyoterapi, spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, sporcu sağlığı olmak üzere atçılık ve binicilikle alakalı diğer disiplinlerde çalışmaları bulunan kişilerin yapacakları disiplinler arası bilim faaliyetlerinde Merkez imkanlarından yararlandırmak.

c) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik etmek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak, destek ve yardımcı taraf olarak diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalara katılmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası alanda at, atçılık, atlı sporlar ve hippoterapi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; at yardımlı müdahalelerde birlikte çalışmak durumunda kalacak sağlık lisansiyerleri olan fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahalelerinde taşıyacakları nitelikleri ve sorumluluklarını tanımlayarak ilgili alanda görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanımlarının devamlılığının kurallarının oluşturmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Atçılık ve atlı terapinin geliştirilmesi için Üniversite ile sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amaçlarına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

c) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.

g) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaçlarına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, kamu ve özel kuruluşlar, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip olan öğretim elemanları ve istekleri halinde at, atçılık ve atlı sporların geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına teklif ve öneriler ile katkıda bulunmak.

b) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda oluşturulur. Çalışma grupları bir başkan ile uzmanlardan meydana gelir. Çalışma grupları Merkezin faaliyet alanları ve Yönetim Kurulları tarafından verilen görevler çerçevesinde çalışmalar yapar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.